...

Bądź dumny jesteś Polakiem. Pod takim hasłem 10 listopada odbyła się wzruszająca akademia z okazji Święta Niepodległości. Miała ona charakter koncertu wyrażającego miłość i szacunek dla ojczyzny oraz dumę z tego, że jesteśmy Polakami. Na koncert złożyły się piosenki o tematyce patriotycznej współczesnych twórców, takie jak: „Nie pytaj o Polskę”, „Dobre wychowanie”, „Kocham wolność”, „Kamienie na szaniec”, „Miasto 44” w profesjonalnym wykonaniu Oli Stoleckiej, Łukasza Piekorza, Marka Kapeli i Jerzego Franka. Występom artystów towarzyszyła prezentacja multimedialna pokazująca najważniejsze wydarzenia z historii Polski, będąca jednocześnie ilustracją poszczególnych piosenek.

W czasie akademii zostały zaprezentowane odpowiedzi uczniów naszej szkoły na następujące pytania: Za co kochasz Polskę? Czym dla ciebie jest ojczyzna? Czym dla ciebie jest patriotyzm? Na podstawie przytoczonych wypowiedzi można napisać następującą definicję patriotyzmu. Patriotyzm to poznawanie historii własnego kraju, pielęgnowanie tradycji, dbanie o język ojczysty, szacunek do symboli narodowych, bycie dobrym uczniem.

Na zakończenie głos zabrała Pani dyrektor, która podkreśliła, że jesteśmy wspaniałym, niezłomnym narodem, wywalczyliśmy suwerenność, żyjemy w pięknym kraju. Nasze dzieje to jedne z najpiękniejszych kart w historii świata! Bądźmy dumni, że jesteśmy Polakami.

Leave a comment

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.