straz 2

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Klasa mundurowa: ochrony przeciwpożarowej

 

Przedmioty kierunkowe:

 1. Profilaktyka przeciwpożarowa.  

 2. Samoobrona i wydolność fizyczna.

Trzyletnie liceum ogólnokształcące zapewnia możliwość uzyskania wykształcenia średniego ogólnego oraz świadectwa dojrzałości.

Porozumienie o współpracy zawarte pomiędzy Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Tychach a Powiatem Bieruńsko – Lędzińskim i Powiatowym Zespołem Szkół w Lędzinach.

Absolwenci uzyskują certyfikaty ukończenia klasy mundurowej ochrony przeciwpożarowej podpisane przez przedstawicieli ww. instytucji.
Regulamin klas mundurowych do pobrania.

DLACZEGO WARTO KSZTAŁCIĆ SIĘ U NAS?

Tylko u nas poznasz tajniki samoobrony pod okiem naszej nauczycielki – wykwalifikowanej instruktorki, wielokrotnej złotej medalistki Mistrzostw Polski oraz brązowej medalistki Mistrzostw Europy i Świata w JIUJITSU.

Będziesz miał również możliwość spróbowania swoich sił na strzelnicy w Lędzinach i Jaworznie pod okiem specjalistki od strzelania z broni sportowej.

 • Poprawisz swoją wydolność fizyczną na dodatkowym przedmiocie, jakim jest samoobrona i wydolność fizyczna.
 • Będziesz miał zajęcia z musztry i etyki wojskowej.
 • Przeżyjesz niezapomnianą przygodę. Będziesz uczestniczyć w poligonach i „dniach taktycznych”, podczas których będziesz miał zajęcia z taktyki, strzelectwa, łączności, obrony przeciwchemicznej, pierwszej pomocy itp., a na obozach kondycyjnych będziesz doskonalić umiejętności obronne, wojskowe, taktyczne, uczestniczyć w licznych zajęciach w terenie, nocnych wypadach do lasu, przeprawiać się przez rzekę w pełnym umundurowaniu.
 • Weźmiesz udział w specjalistycznych szkoleniach, m.in.: szkoleniu spadochronowym „STATIC LINE” w Krakowie na lotnisku Pobiednik Wielki (mamy już kilka samodzielnie oddanych skoków); szkoleniu z czarnej taktyki (szkolenie antyterrorystyczne w budynku szkolnym); szkoleniu z zasad udzielania pierwszej pomocy.

Dzięki wieloletniej współpracy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Tychach i powiatowymi oddziałami OSP będziesz miał możliwość poznania funkcjonowania interesujących Cię służb, m. in. poprzez udział w licznych akcjach i projektach.

Przedmioty realizowane wg rozszerzonego planu nauczania:

 • język angielski, matematyka, chemia
 • zajęcia dodatkowe: wizyty w okolicznych jednostkach ochrony przeciwpożarowej (KM PSP w Tychach, Ochotniczych Strażach Pożarnych, Zakładowej Straży Pożarnej na terenie fabryki Fiat Auto Poland), Centralnym Muzeum Pożarnictwa oraz wybranych szkołach Państwowej Szkoły Pożarnej.
 • realizacja przedmiotu Profilaktyka przeciwpożarowa w ramach przedmiotów uzupełniających, zajęcia na strzelnicy, ćwiczenia z musztry, elementy sztuk walki,
 • Przedmiotu „Profilaktyka przeciwpożarowa” naucza zawodowy strażak – pracownik Państwowej Straży Pożarnej.

Języki obce nowożytne nauczane w klasie:

 • pierwszy język: język angielski (poziom zaawansowania do wyboru)
 • drugi język do wyboru: język niemiecki (poziom zaawansowania do wyboru), język hiszpański (poziom zaawansowania do wyboru)

Kształcone umiejętności:

 • pogłębianie komunikatywnych sprawności językowych
 • kształtowanie postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i osób towarzyszących
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń przeciwpożarowych
 • przygotowanie i przeprowadzanie ewakuacji
 • wysoka sprawność fizyczna, sztuki walki
 • praca zespołowa
 • przygotowywanie projektów

Możliwości edukacyjne po ukończeniu klasy mundurowej ochrony przeciwpożarowej: studia na różnorodnych kierunkach, głównie wyższych szkół pożarniczych, AWF i innych.

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu klasy mundurowej ochrony przeciwpożarowej i uzupełnieniu wykształcenia na wyższej uczelni lub w szkole policealnej: ukończenie tej klasy, a tym samym opanowanie podstaw specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej wpływa na lepszą pozycję absolwenta na rynku pracy dając mu możliwość podjęcia pracy między innymi:

 • na stanowiskach osób odpowiedzialnych za ochronę przeciwpożarową w zakładach pracy o różnym profilu działalności począwszy od małych firm handlowo – usługowych, a skończywszy na przemyśle ciężkim i górnictwie,
 • w jednostkach wojskowej ochrony przeciwpożarowej,
 • w jednostkach Terenowej Służby Ratowniczej,
 • w różnego typu jednostkach ratowniczych np. Ratownictwie Górniczym,
 • w jednostkach zakładowych straży pożarnych,
 • w Państwowej Straży Pożarnej.

Szeroki zakres zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową daje szerokie możliwości również osobom ceniącym samodzielność i chcącym w przyszłości prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług pożarniczych. Będąc absolwentem klasy mundurowej o profilu pożarniczym wystarczy ukończyć dwutygodniowy kurs inspektora ochrony przeciwpożarowej realizowany w szkołach i ośrodkach szkolenia Państwowej Straży Pożarnej, aby uzyskać ustawowe kwalifikacje do prowadzenia tego typu samodzielnej działalności gospodarczej.

Przedmioty punktowane przy naborze: język polski, język obcy wskazany przez kandydata, matematyka, chemia.

Dokumenty potrzebne do rekrutacji:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły,
 • dwa zdjęcia,
 • poświadczona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • poświadczona kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów,
 • ostemplowany pieczątką gimnazjum druk zawierający informację o szkołach, do których uczeń złożył dokumenty,
 • karta zdrowia ze świadectwem szczepień,
 • zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w klasie mundurowej.