policja 2

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Klasa mundurowa: policyjna

Przedmioty kierunkowe:

 1. Elementy prawa.  

 2. Samoobrona i wydolność fizyczna.

dsc_0011Trzyletnie liceum ogólnokształcące zapewnia możliwość uzyskania wykształcenia średniego ogólnego oraz świadectwa dojrzałości.

Porozumienie o współpracy zawarte pomiędzy Komendą Powiatową Policji w Bieruniu a Powiatem Bieruńsko – Lędzińskim i Powiatowym Zespołem Szkół w Lędzinach.

Absolwenci uzyskują certyfikaty ukończenia klasy mundurowej ochrony przeciwpożarowej podpisane przez przedstawicieli ww. instytucji.

Regulamin klas mundurowych do pobrania.

DLACZEGO WARTO KSZTAŁCIĆ SIĘ U NAS?

Tylko u nas poznasz tajniki samoobrony pod okiem naszej nauczycielki – wykwalifikowanej instruktorki, wielokrotnej złotej medalistki Mistrzostw Polski oraz brązowej medalistki Mistrzostw Europy i Świata w JIUJITSU.

Będziesz miał również możliwość spróbowania swoich sił na strzelnicy w Lędzinach i Jaworznie pod okiem specjalistki od strzelania z broni sportowej.

 • IMG_20170217_124821Poprawisz swoją wydolność fizyczną na dodatkowym przedmiocie, jakim jest samoobrona i wydolność fizyczna.
 • Będziesz miał zajęcia z musztry i etyki wojskowej.
 • Przeżyjesz niezapomnianą przygodę. Będziesz uczestniczyć w poligonach i „dniach taktycznych”, podczas których będziesz miał zajęcia z taktyki, strzelectwa, łączności, obrony przeciwchemicznej, pierwszej pomocy itp., a na obozach kondycyjnych będziesz doskonalić umiejętności obronne, wojskowe, taktyczne, uczestniczyć w licznych zajęciach w terenie, nocnych wypadach do lasu, przeprawiać się przez rzekę w pełnym umundurowaniu.
 • Weźmiesz udział w specjalistycznych szkoleniach, m.in.: szkoleniu spadochronowym „STATIC LINE” w Krakowie na lotnisku Pobiednik Wielki (mamy już kilka samodzielnie oddanych skoków); szkoleniu z czarnej taktyki (szkolenie antyterrorystyczne w budynku szkolnym); szkoleniu z zasad udzielania pierwszej pomocy.

Dzięki wieloletniej współpracy z WKU w Tychach, żołnierzami zawodowymi z jednostek w Bielsku Białej i Gliwicach, Komendą Główną Policji w Katowicach, Komendą Powiatową Policji w Bieruniu będziesz miał możliwość poznania funkcjonowania interesujących Cię służb, m. in. poprzez udział w licznych akcjach i projektach.

Przedmioty realizowane wg rozszerzonego planu nauczania:

 • język angielski, matematyka, historia
 • zajęcia dodatkowe: zajęcia związane z kierunkiem klasy; w tym m.in.: wizyty w KP Policji w Bieruniu, sądzie w Tychach i Katowicach,
 • realizacja w ramach przedmiotów uzupełniających:  Elementy prawa, zajęcia na strzelnicy, ćwiczenia z musztry, elementy sztuk walki,
 • przedmiotu „Elementy prawa” będzie nauczał doświadczony policjant.

Języki obce nowożytne nauczane w klasie:

 • pierwszy język: język angielski (poziom zaawansowania do wyboru)
 • drugi język do wyboru: język niemiecki (poziom zaawansowania do wyboru), język hiszpański (poziom zaawansowania do wyboru)

Kształcone umiejętności:

 • pogłębianie komunikatywnych sprawności językowych
 • kształtowanie postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i osób towarzyszących
 • odporność psychiczna na stres
 • dostosowanie do zmiennych warunków służby
 • podporządkowanie się poleceniom i rozkazom, karność
 • praca zespołowa
 • przygotowywanie projektów.

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu klasy mundurowej policyjnej i uzupełnieniu wykształcenia na wyższej uczelni lub w szkole policealnej: wszelkie instytucje mundurowe, prawne, penitencjarne, administracja państwowa i publiczna, inspekcje i straże. Ponadto firmy ochroniarskie, detektywistyczne (po nabyciu praktyki), dozorujące i transportujące walory i środki pieniężne. Również (po uzyskaniu wykształcenia pedagogicznego lub resocjalizacyjnego) takie placówki jak, schroniska dla nieletnich, domy wychowawcze itp. Ponadto mogą to być instytucje profesjonalne niszczenia dokumentów niejawnych.

Uwaga!

Służbę w policji może pełnić:

 • Obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
 • Nie karany i korzystający z pełni praw publicznych,
 • Posiadający co najmniej średnie wykształcenie (Komendant wojewódzki /Stołeczny Policji może wyrazić zgodę na przyjęcie do służby w oddziałach prewencji Policji kandydata, który nie ma wykształcenia średniego, jeżeli w toku postępowania kwalifikacyjnego stwierdzono, że kandydat wykazuje szczególne predyspozycje do służby w Policji),
 • Posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej, tj. odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy.

Informacje dotyczące procedury rekrutacyjnej można znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl/rekrutacja).

Przedmioty punktowane przy naborze: język polski, język obcy wskazany przez kandydata, wiedza o społeczeństwie, matematyka.

Dokumenty potrzebne do rekrutacji:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły,
 • dwa zdjęcia,
 • poświadczona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • poświadczona kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów,
 • ostemplowany pieczątką gimnazjum druk zawierający informację o szkołach, do których uczeń złożył dokumenty,
 • karta zdrowia ze świadectwem szczepień,
 • zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w klasie mundurowej.