REGULAMIN REKRUTACJI

(DLA WSZYSTKICH KADYDATÓW)

Zasady rekrutacji uczniów i słuchaczy do klas pierwszych
na rok szkolny 2019/2020

Na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z dnia 11 stycznia 2017 r. Poz. 59. ze zm.), Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017r. poz. 610), Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty: Nr OA-OR.110.1.3.2019 z dnia 25 stycznia 2019r., Nr OA-OR.110.1.5.2019 z dnia 28 stycznia 2019r., Nr OA-OR.110.1.6.2019 z dnia 28 stycznia 2019r. oraz Statutu Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach.

I. Ogólne zasady kwalifikacji kandydatów do szkół młodzieżowych: Technikum im. Anielina Fabery i Branżowej Szkoła I stopnia

 1. O przyjęciu kandydata do szkoły młodzieżowej wszystkich typów decyduje ilość punktów przyznana za: egzaminy zewnętrzne przeprowadzane przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz szczególne osiągnięcia kandydata ustalona zgodnie z przyjętymi zasadami.
 2. Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania wynosi 200.
 3. Do klasy pierwszej technikum przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych). Szkoła kieruje kandydatów na bezpłatne badania lekarskie.
 4. Do wybranej szkoły są przyjmowani w pierwszej kolejności laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami prawa i posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum.
 5. Osoby zwolnione z obowiązku egzaminu zewnętrznego będą przyjęte do szkoły na podstawie właściwego zaświadczenia. O ostatecznym przydzieleniu ucznia do wybranego typu szkoły decyduje ilość punktów, która nie może być niższa od ilości punktów, jaką uzyskali w danym zakresie pozostali kandydaci do danego typu szkoły podlegający pełnej procedurze rekrutacyjnej.
 6. Kandydat do szkół młodzieżowych może składać dokumenty co najwyżej do trzech szkół.
 7. Kandydat do szkoły młodzieżowej składając dokumenty do wybranej szkoły posługuje się wyłącznie kopiami świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminów zewnętrznych.
 8. W systemie rekrutacji elektronicznej kandydat posługuje się kopią świadectwa ukończenia szkoły i kopią zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminów zewnętrznych opatrzonymi napisami „Kopia nr 1”. Kandydat wprowadza podanie przez Internet oraz składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru.
 9. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
 10. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 11. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  1. wielodzietność rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
   (Kryteria, o których mowa powyżej, mają jednakową wartość.)
 12. Kandydaci ze szkół nie objętych systemem elektronicznej rekrutacji mają możliwość wprowadzenia swoich danych w szkole, wydrukowania kwestionariusza, który po podpisaniu przez kandydata i rodzica (prawnego opiekuna) składają w sekretariacie.
 13. Po ogłoszeniu list kandydatów, uczeń potwierdza wolę uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego.

II. Szkoły młodzieżowe dla absolwentów dotychczasowych gimnazjów: czteroletnie Technikum im. Anielina Fabery, trzyletnia Branżowa Szkoła I stopnia

  1. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum, szczególne osiągnięcia ucznia oraz wyniki egzaminu gimnazjalnego.
   ZagadnieniePunktacja szczegółowaPunktacja maksymalna
   Język polskidopuszczający – 2 punkty18 punktów
   dostateczny – 8 punktów
   dobry – 14 punktów
   bardzo dobry –17 punktów
   celujący – 18 punktów
   Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjnejak w przypadku języka polskiego18 punktów
   Drugie wybrane zajęcia edukacyjnejak w przypadku języka polskiego18 punktów
   Trzecie wybrane zajęcia edukacyjnejak w przypadku języka polskiego18 punktów
   Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem7 punktów
   Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
   a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
   b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
   c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów.
   Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
   a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
   b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
   c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
   d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
   e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
   f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty.
   Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
   a) międzynarodowym – 4 punkty,
   b) krajowym – 3 punkty,
   c) wojewódzkim – 2 punkty,
   d) powiatowym – 1 punkt.
   18 punktów
   Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum)3 punkty.3 punkty
   Egzamin gimnazjalny100 punktów

   Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

   • język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
   • historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
   • matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
   • przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
   • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent.

   20 punktów

   20 punktów

   20 punktów

   20 punktów

   20 punktów

   Absolwenci zwolnieni z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego

   przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

   1. języka polskiego, matematyki i języka obcego oceny wyrażonej w stopniu:
    1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,
    2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
    3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
    4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
    5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
   2. historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
    1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,
    2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
    3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
    4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
    5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty– przy czym liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;
   3. biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
    1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,
    2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
    3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
    4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
    5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
     – przy czym liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4.

   3×20 punktów

   20 punktów

   20 punktów

   Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 200 punktów
  2. Wykaz zajęć edukacyjnych uwzględnianych podczas rekrutacji dla danego typu szkoły:
   czteroletnie technikum:

   we wszystkich klasach:

   • język polski
   • język obcy wskazany przez kandydata
   • matematyka
   • oraz przedmiot najwyżej oceniony wybrany spośród przedmiotów:

   dla zawodu
   technik fotografii i multimediów (NOWOŚĆ!!!)

   informatyka, plastyka, zajęcia techniczne

   technik ekonomista
   informatyka, geografia, wiedza o społeczeństwie

   technik elektryk (Gwarancja zatrudnienia!!!)
   fizyka, informatyka, zajęcia techniczne

   technik informatyk
   informatyka, zajęcia techniczne, plastyka

   technik logistyk (z możliwością wyboru opcji – logistyka w służbach mundurowych)
   informatyka, fizyka, geografia

   technik mechanik (Gwarancja zatrudnienia!!!)
   informatyka, zajęcia techniczne, fizyka

   technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
   informatyka, zajęcia techniczne, fizyka

   Trzyletnia branżowa szkoła I stopnia

   klasa wielozawodowa

   • język polski
   • matematyka
   • wiedza o społeczeństwie
   • zajęcia techniczne

 

 1. Szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym:
Lp.Rodzaj czynnościPostępowanie rekrutacyjnePostępowanie uzupełniające
1Złożenie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym13 maja – 25 czerwca 2019r.
(wprowadzanie wniosków przez Internet; składanie wniosku w szkole pierwszego wyboru)
26 lipca – 30 lipca 2019r.
2Dostarczanie do szkoły pierwszego wyboru potwierdzonej kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i potwierdzonej kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie oznaczone nr 1)21 czerwca –
25 czerwca 2019r.
———————–
3Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymdo 15 lipca 2019r.do 20 sierpnia 2019r.
4Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły *)16 lipca 2019r.21 sierpnia 2019r.
5Wydanie skierowania na badania lekarskie kandydatom do technikumod 16 lipca 2019r.
do 18 lipca 2019r.
od 21 sierpnia 2019r.
do 23 sierpnia 2019r.
6Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wyników egzaminu gimnazjalnego, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawoduod 16 lipca 2019r. –
do 24 lipca 2019r.
od 21 sierpnia 2019r.
do 29 sierpnia 2019r.
7Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły25 lipca 2019r.30 sierpnia 2019r.
 1. Limit miejsc w poszczególnych szkołach i klasach wynosi:

Technikum:

 • technik fotografii i multimediów – 30 (15*)
 • technik ekonomista – 30 (15*)
 • technik elektryk z innowacją:
  • eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych górnictwa podziemnego – 30 (15*)
  • elementy automatyki przemysłowej – 30 (15*)
 • technik informatyk – 30 (15*)
 • technik logistyk z innowacją:
  • logistyka w służbach mundurowych – 30 (15*)
  • podstawy logistyki w języku angielskim – 30 (15*)
 • technik mechanik z innowacją:
  • eksploatacja maszyn i urządzeń mechanicznych górnictwa podziemnego – 30 (15*)
  • programowanie obrabiarek CNC – 30 (15*)
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – 30 (15*)

Branżowa Szkoła I stopnia

 • klasa wielozawodowa – 25

* w przypadku mniejszej ilości kandydatów połączenie kształcenia w dwóch zawodach w jednej klasie

III. Szkoły młodzieżowe dla absolwentów szkół podstawowych: pięcioletnie Technikum im. Anielina Fabery, trzyletnia Branżowa Szkoła I stopnia

  1. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej, szczególne osiągnięcia ucznia oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty.
   ZagadnieniePunktacja szczegółowaPunktacja maksymalna
   Język polskidopuszczający – 2 punkty18 punktów
   dostateczny – 8 punktów
   dobry – 14 punktów
   bardzo dobry –17 punktów
   celujący – 18 punktów
   Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjnejak w przypadku języka polskiego18 punktów
   Drugie wybrane zajęcia edukacyjnejak w przypadku języka polskiego18 punktów
   Trzecie wybrane zajęcia edukacyjnejak w przypadku języka polskiego18 punktów
   Świadectwo ukończenia szkoły podstaowowej z wyróżnieniem7 punktów
   Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
   a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
   b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
   c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów.
   Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
   a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
   b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
   c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
   d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
   e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
   f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty.
   Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
   a) międzynarodowym – 4 punkty,
   b) krajowym – 3 punkty,
   c) wojewódzkim – 2 punkty,
   d) powiatowym – 1 punkt.
   18 punktów
   Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej)3 punkty.3 punkty
   Egzamin ósmoklasisty100 punktów

   Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

   • język polski – 0,3 punktu za każdy uzyskany procent,
   • matematyka – 0,3punktu za każdy uzyskany procent,
   • przedmiot wybrany – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
   • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent.
   30 punktów
   30 punktów
   20 punktów20 punktów

   Absolwenci zwolnieni z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty

   przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, przedmiotu wybranego i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

   1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
    1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,
    2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
    3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
    4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
    5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
   2. przedmiotu wybranego i języka obcego oceny wyrażonej w stopniu:
    1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,
    2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
    3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
    4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
    5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

   2×30 punktów

   2×20 punktów

   Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 200 punktów
  2. Wykaz zajęć edukacyjnych uwzględnianych podczas rekrutacji dla danego typu szkoły:
   pięcioletnie technikum:

   we wszystkich klasach:

   • język polski
   • język obcy wskazany przez kandydata
   • matematyka
   • oraz przedmiot najwyżej oceniony wybrany spośród przedmiotów:

   dla zawodu

   technik fotografii i multimediów (NOWOŚĆ!!!)

   informatyka, plastyka, technika


   technik ekonomista

   informatyka, geografia, wiedza o społeczeństwie


   technik elektryk (Gwarancja zatrudnienia!!!)

   fizyka, informatyka, technika


   technik informatyk

   informatyka, technika, plastyka


   technik logistyk (z możliwością wyboru opcji – logistyka w służbach mundurowych)

   informatyka, fizyka, geografia


   technik mechanik (Gwarancja zatrudnienia!!!)

   informatyka, technika, fizyka


   technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

   informatyka, technika, fizyka

   Trzyletnia branżowa szkoła I stopnia

   klasa wielozawodowa

   • język polski
   • matematyka
   • wiedza o społeczeństwie
   • zajęcia techniczne

 

 1. Szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym:
Lp.Rodzaj czynnościPostępowanie rekrutacyjnePostępowanie uzupełniające
1Złożenie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym13 maja – 25 czerwca 2019r.
(wprowadzanie wniosków przez Internet; składanie wniosku w szkole pierwszego wyboru)
26 lipca –
30 lipca 2019r.
2Dostarczanie do szkoły pierwszego wyboru potwierdzonej kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i potwierdzonej kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie oznaczone nr 1)21 czerwca –
25 czerwca 2019r.
———————–
3Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymdo 15 lipca 2019r.do 20 sierpnia 2019r.
4Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły *)16 lipca 2019r.21 sierpnia 2019r.
5Wydanie skierowania na badania lekarskie kandydatom do technikumod 16 lipca 2019r.
do 18 lipca 2019r.
od 21 sierpnia 2019r.
do 23 sierpnia 2019r.
6Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wyników egzaminu gimnazjalnego, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawoduod 16 lipca 2019r. –
do 24 lipca 2019r.
od 21 sierpnia 2019r.
do 29 sierpnia 2019r.
7Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły25 lipca 2019r.30 sierpnia 2019r.
 1. Limit miejsc w poszczególnych szkołach i klasach wynosi:

Technikum:

 • technik fotografii i multimediów – 30 (15*)
 • technik ekonomista – 30 (15*)
 • technik elektryk z innowacją:
  • eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych górnictwa podziemnego – 30 (15*)
  • elementy automatyki przemysłowej – 30 (15*)
 • technik informatyk – 30 (15*)
 • technik logistyk z innowacją:
  • logistyka w służbach mundurowych – 30 (15*)
  • podstawy logistyki w języku angielskim – 30 (15*)
 • technik mechanik z innowacją:
  • eksploatacja maszyn i urządzeń mechanicznych górnictwa podziemnego – 30 (15*)
  • programowanie obrabiarek CNC – 30 (15*)
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – 30 (15*)

Branżowa Szkoła I stopnia

 • klasa wielozawodowa – 25

* w przypadku mniejszej ilości kandydatów połączenie kształcenia w dwóch zawodach w jednej klasie

IV. Szkoła dla dorosłych: Szkoła Policealna.

 1. Na semestr pierwszej Szkoły Policealnej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają wykształcenie średnie oraz zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół prowadzących kształcenie zawodowe.
 2. Specjalność w Szkole Policealnej – technik usług kosmetycznych.
 3. Szczegółowe terminy rekrutacji do Szkoły Policealnej.
Lp.Rodzaj czynnościPostępowanie rekrutacyjnePostępowanie uzupełniające
1Złożenie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 13 maja 2019r.
do 25 czerwca 2019r.
od 26 lipca 2019r.
do 30 lipca 2019r.
2Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymdo 15 lipca 2019r.do 20 sierpnia 2019r.
3Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych16 lipca 2019r.21 sierpnia 2019r.
4Wydanie skierowania na badania lekarskie kandydatom do szkoły policealnejod 16 lipca 2019r.
do 18 lipca 2019r.
od 21 sierpnia 2019r.
do 23 sierpnia 2019r.
5Potwierdzenia przez kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniegood 16 lipca 2019r.
do 24 lipca 2019r.
od 21 sierpnia 2019r.
do 29 sierpnia 2019r.
6Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły13 lipca 2019r.16 sierpnia 2019r.
 1. Limit miejsc w poszczególnych szkołach i klasach wynosi:
  • technik usług kosmetycznych – 25

V. Dokumenty wymagane podczas procesu rekrutacji.

 1. Szkoły młodzieżowe wszystkich typów:
  • wniosek o przyjęcie do szkoły,
  • dwa zdjęcia,
  • poświadczona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum,
  • poświadczona kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych (jeśli kandydat takie orzeczenie posiada),
  • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty, olimpiad lub konkursów,
  • ostemplowany pieczątką gimnazjum druk zawierający informację o szkołach, do których kandydat złożył dokumenty w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych (w przypadku kandydata spoza systemu scentralizowanej rekrutacji elektronicznej),
  • karta zdrowia ze świadectwem szczepień,
  • oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) o dobrym stanie zdrowia w przypadku kandydatów do klas mundurowych,
  • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych (UWAGA! Szkoła kieruje kandydatów na bezpłatne badania lekarskie w procesie rekrutacji),
  • umowa o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu nauki zawodu z dniem 3 września 2018 r. – dotyczy kandydatów do klasy wielozawodowej Branżowej Szkoły I stopnia,
  • w przypadku oświadczenia wymienionego w pkt. 9) składanego przez rodziców (prawnych opiekunów) – oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań; składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,
  • oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Szkoła policealna
  • wniosek o przyjęcie do szkoły,
  • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych,
  • dwa zdjęcia,
  • świadectwo potwierdzające wykształcenie średnie,
  • oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.