9 maja 2017 r. uczniowie PZS w Lędzinach, w tym uczniowie uczący się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, mieli okazję spotkać się z przedstawicielami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. Spotkanie z Panią Lilią Kubicką – Głównym Specjalistą Wydziału Monitoringu Środowiska oraz Panem Jackiem Klubą – Starszym Specjalistą Laboratorium WIOŚ miało na celu przybliżenie uczniom zagadnień dotyczących sposobów walki ze smogiem, stanu jakości powietrza w województwie śląskim, a także metodyki badań w tym zakresie, stosowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Uczniowie dowiedzieli się między innymi, że ocena jakości powietrza w województwie śląskim wykonywana jest w pięciu strefach – aglomeracjach:
• górnośląskiej
• rybnicko- jastrzębskiej,
• częstochowskiej,
• śląskiej – stanowiącej pozostałą część województwa
• oraz na obszarze Bielska – Białej.
Największym problemem w okresie zimowym są przekroczenia dopuszczalnych norm poziomu pyłu zawieszonego, a w okresie letnim – ozonu. Uczniowie uświadomili sobie, że główną przyczyną przekroczenia norm jest emisja z kominów indywidualnych gospodarstw ( ok. 55%), w mniejszym zakresie emisja pochodząca z przemysłu i transportu ( ok. 35%).
Młodzież zapoznała się również ze szkodliwym działaniem pyłów i innych substancji zawartych w powietrzu w ponadnormatywnych ilościach oraz ich negatywnym wpływem na organizm człowieka. Na koniec uczniowie poznali sposoby radzenia sobie ze smogiem.
Spotkanie zorganizowała Pani Sylwia Wituła – Jedlińska – nauczyciel biologii w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach.

Leave a comment