KLAUZULA INFORMACYJNA
w związku z pomiarem temperatury ciała
realizowanym w budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach informuje, że:
Administratorem Pani/Pana danych jest: Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach, ul. Pokoju 4, 43-140 Lędziny, reprezentowany przez Dyrektora Szkoły.
Kontakt do inspektora ochrony danych: 32 226 91 00 lub iod@powiatbl.pl.
Cel przetwarzania danych: dokonywanie pomiaru temperatury ciała osób wchodzących do budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach, w związku
z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19.
Podstawa prawna przetwarzania danych: decyzja Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nr NS-HP.2330.281.2020 na postawie art. 8 a ust. 5 pkt 1 lit. a), ust. 6 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Odczytane dane nie będą podstawą profilowania oraz zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Okres przechowywania danych: dane dotyczące temperatury ciała będą rejestrowane i przechowywane przez okres 1 dnia.
W związku z pomiarem temperatury ma Pani/Pan prawo do: żądania wglądu do danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Decyzja NSPH.2330.281.2020