Dzień 5 marca 2011 to dzień zupełnie wyjątkowy – byliśmy świadkami wydarzeń, które przejdą do historii naszej szkoły i całego regionu.

Bardzo uroczyste obchody 65-lecia powstania naszej szkoły, nadanie Technikum imienia Anielina Fabery oraz nadanie szkole sztandaru, rozpoczęły się o godzinie 10.00 w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Lędzinach. Mszy Świętej, koncelebrowanej z udziałem Księdza Dziekana Janusza Jarczyka, Księdza Dziekana Seniora Józefa Przybyły, Księdza Proboszcza Krzysztofa Sontaga oraz Księży Katechetów: Antoniego Owczarka i Pawła Pukowca, przewodniczył Metropolita Katowicki arcybiskup Damian Zimoń. W swojej homilii, nawiązującej do Ewangelii o ośmiu błogosławieństwach, arcybiskup mówił o wychowywaniu młodzieży zgodnie z tradycjami chrześcijańskimi; zachęcał też, byśmy zdołali na Śląsku tradycyjne wartości zachować. Porównał on pracę nauczyciela do pracy ogrodnika – ogród trzeba uprawiać, trzeba wysiłku, żeby zakwitł.

Ksiądz Arcybiskup dokonał też poświęcenia sztandaru, który odtąd będzie dla całej społeczności szkolnej symbolem wartości, honoru i tradycji.

Druga część uroczystości rozpoczęła się o godzinie 12.00 w auli szkoły. Po odśpiewaniu Hymnu Pani Dyrektor Ewa Matusik powitała naszych dostojnych gości:

 • Panią Krystynę Szumilas Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej,
 • Posła na Sejm RP, Panią Marię Nowak,
 • Posła na Sejm RP, Pana Marka Wójcika,
 • Śląskiego Kuratora Oświaty, Pana Stanisława Fabera,
 • Przewodniczącego Rady Powiatu, Pana Józefa Bergera,
 • Starostę Bieruńsko-Lędzińskiego, Pana Bernarda Bednorza,
 • w zastępstwie Marszałka Województwa Śląskiego, Pana Adama Matusiewicza – Pana Piotra Czarnynogę,
 • Przewodniczącą Rady Miasta Lędziny, Panią Teresę Ciepły,
 • Burmistrza Miasta Lędziny, Pana Wiesława Stambrowskiego,
 • Burmistrza Miasta Bieruń, Pana Bernarda Pustelnika,
 • Burmistrza Miasta Imielin, Pana Jana Chwiędacza,
 • Wójta Gminy Chełm Śląski, Pana Stanisława Jagodę,
 • Wójta Gminy Bojszowy, Pana Henryka Utratę,
 • Prezydenta Miasta Mysłowice, Pana Edwarda Lasoka,
 • Pana prof. zw. dr hab. Marka S. Szczepańskiego z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
 • Pana prof. dr inż. Jerzego Łabaja, Prodziekana ds. Studenckich Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii  Politechniki Śląskiej,
 • Pana prof. zw. dr hab. Aleksandra Sładkowskiego z Katedry Logistyki i Transportu Przemysłowego Politechniki Śląskiej,
 • Pana płk mgr inż. Krzysztofa Radwana, Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach,
 • Komendanta Powiatowej Policji, Pana podinspektora Jana Słoninkę,
 • Zastępcę Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach, Pana Brygadiera Piotra Szojdę,
 • Zastępcę Dyrektora Technicznego KWK „Ziemowit”, Pana Ryszarda Stefaniaka,
 • Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o., Pana Zygmunta Foltę,
 • Prezesa Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Pana Jana Klimka,
 • Wicedyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach, Panią Annę Szczęsny – Michalak,
 • Przedstawicieli  NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Tychach, Pana Kazimierza Nowaka i Panią Marię Ziegert,
 • Prezesa Oddziału ZNP Tychy, Panią Gabrielę Stańczyk,
 • Pana Rafała Bulę, byłego nauczyciela szkoły górniczej i laureata Nagrody Clemensa AD 2010,
 • Wiceprezesa Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Panią Halinę Kasznia,
 • Przybyłych byłych dyrektorów szkoły: Pana Czesława Dziubka, Pana Mariana Biegańskiego, Pana Ireneusza Wróbla,
 • Prezesa Stowarzyszenia Anielina Fabery, Panią Ilonę Cuber-Cebula,
 • byłego ucznia a później współpracownika Anielina Fabery, Pana Jana Spodniewskiego,
 • Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Miedźnej, Panią Annę Musiel-Gruszka,
 • Pana Stanisława Gruszka – byłego ucznia Anielina Fabery,
 • Pana Alojzego Maroszek – byłego ucznia Anielina Fabery,
 • Panią Lucynę Fabera,  synową Pana Anielina Fabery,
 • wszystkich Radnych powiatowych i gminnych,
 • Dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu bieruńsko – lędzińskiego, Tychów, Katowic i Mysłowic,
 • Radę Rodziców,
 • Komitet Słuchaczy,
 • naszych najlepszych Absolwentów,
 • oraz przedstawicieli mediów.

Nasza szkoła łączy bogate tradycje z nowoczesnością, czego ilustracją był 7-minutowy film w dużym skrócie ukazujący historię szkoły oraz jej współczesność. Następnie prowadzący uroczystość – Pan Norbert Węgrzyn, nauczyciel szkoły oraz Katarzyna Kaczmarczyk, uczennica klasy informatycznej Technikum i tegoroczna stypendystka Stypendium Prezesa Rady Ministrów – przybliżyli zebranym sylwetkę naszego Patrona, założyciela szkoły i pierwszego jej dyrektora, Pana Anielina Fabery.

Bardzo ciepłymi i wzruszającymi wspomnieniami o naszym Patronie podzielił się Pan Jan Spodniewski, najpierw uczeń, a potem współpracownik dyrektora Fabery. Nasz Patron pozostał w jego pamięci jako wspaniały pedagog, dyrektor, nauczyciel i społecznik, który słowem i własnym przykładem przyciągał do siebie młodych ludzi.

Następnie laureatka szkolnego konkursu na temat życia Anielina Fabery i historii szkoły, Gabriela Kolasa z klasy 2e, otrzymała nagrodę z rąk Pani Dyrektor i Pana Profesora Jerzego Łabaja z Politechniki Śląskiej w Katowicach.

Życie i działalność Anielina Fabery oraz wspomnienia zawarte w wypowiedziach jego wychowanków i współpracowników stanowią uzasadnienie wyboru tej postaci na patrona szkoły. Cechy charakteru, aktywność społeczna i kulturalna czynią jego osobę wyjątkową, godną pamięci i naśladowania.

Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Józef Berger odczytał Uchwałę Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego o nadaniu imienia i nadaniu sztandaru.

Sztandar, którego szczegółowy opis przedstawił prowadzący uroczystość, został ufundowany przez Kopalnię Węgla Kamiennego „Ziemowit” w Lędzinach.

Przygotowaniom do uroczystości patronował Komitet Honorowy obchodów 65-lecia Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach w składzie:

 1. mgr inż. Bernard Bednorz – Starosta Bieruńsko-Lędziński, Przewodniczący Komitetu Honorowego
 2. mgr Wiesław Stambrowski – Burmistrz Miasta Lędziny
 3. dr inż. Piotr Niełacny – Dyrektor Techniczny KWK „Ziemowit”
 4. mgr Józef Berger – Przewodniczący Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
 5. ks. Dziekan Janusz Jarczyk – Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Świętej Anny w Lędzinach
 6. prof. zw. dr hab. Marek S. Szczepański – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 7. prof. dr inż. Jerzy Łabaj – Politechnika Śląska w Katowicach.

Przy dźwięku fanfar nastąpiła dostojna ceremonia wręczenia sztandaru. Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Józef Berger przekazał sztandar Pani Dyrektor Ewie Matusik, a następnie został on zaprezentowany zebranym. Wraz ze słowami „Wręczam ten sztandar jako symbol najwyższej wartości, honoru i tradycji, jako zobowiązanie dogodnego wypełniania obowiązków wobec szkoły i ojczyzny” Pani Dyrektor przekazała go Pocztowi Sztandarowemu, a uczniowie odpowiedzieli „Przyjmujemy sztandar szkoły, obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i godnie reprezentować szkołę”.

„Tak właśnie na naszych oczach dokonała się nowa rzeczywistość szkoły” – powiedział później  starosta Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, Pan Bernard Bednorz. Zaszczytu bycia członkami Pocztu Sztandarowego w dniu jego wręczenia dostąpili uczniowie klasy III logistycznej Technikum: Edyta Kowalska, Klaudia Łopatka i Paweł Durkalec.

W imieniu Komitetu Honorowego głos zabrał nasz znamienity gość i wspaniały mówca, Pan Profesor Marek Szczepański. W ciepłych, płynących z serca słowach, życzył nam, aby szkoła była miejscem i przestrzenią przyjazną myśleniu i wychowaniu.

Kolejną częścią jubileuszowych obchodów były wystąpienia naszych szacownych gości. Jako pierwsza głos zabrała Pani Krystyna Szumilas, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Wraz z serdecznymi życzeniami przekazała ona w darze dla szkoły rzutnik multimedialny.

Następne życzenia przekazał poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Marek Wójcik, który w naszej szkole gościł już kilkakrotnie i spotykał się z młodzieżą.

Otrzymaliśmy również ciepłe życzenia z Brukseli od posła do Parlamentu Europejskiego, Pani Małgorzaty Handzlik, która nie mogła na nasze uroczystości przybyć, ale poprzez film z życzeniami była blisko nas.

Kolejne życzenia przekazywali:

 • Śląski Kurator Oświaty, Pan Stanisław Faber,
 • w zastępstwie Marszałka Województwa Śląskiego, Pan Piotr Czarnynoga,
 • Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Pan Profesor Jan Klimek,
 • Starosta Bieruńsko-Lędziński, Pan Bernard Bednorz,
 • Ksiądz Dziekan Senior, Ksiądz Kanonik Józef Przybyła.

Następnie Starosta Bieruńsko-Lędziński Pan Bernard Bednorz i Pani Dyrektor wręczyli Statuetki tym pracownikom, którzy mają najdłuższy staż pracy i w dużym stopniu przyczynili się do tworzenia wspaniałej historii naszej szkoły. Uhonorowani zostali: kierownik referatu Pani Gabriela Sklorz, nauczyciel wychowania fizycznego Pan Włodzimierz Ferdek, nauczyciel wychowania fizycznego Pan Norbert Węgrzyn, kierownik szkolenia praktycznego Pan Jerzy Kozłowski, nauczyciel języka polskiego Pani Zofia Dudek oraz wicedyrektor szkoły Pan Krzysztof Biolik.

Statuetkami zostali również nagrodzeni najlepsi absolwenci z poszczególnych dekad istnienia szkoły:

 • z lat 50-tych – Pani Małgorzata Kostka (Malarz), absolwentka Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej z wydziału ogólnozawodowego,
 • z lat 60-tych – Pan Henryk Babiuch – górnik węgla – mechanik i Pan Jerzy Warmbier – górnik podziemnej kopalni węgla , absolwenci Zasadniczej Szkoły Górniczej,
 • z lat 70-tych – Pan Zbigniew Strzelewski i Pan Teodor Mickiewicz – elektromonterzy górnictwa podziemnego, absolwenci Zasadniczej Szkoły Górniczej,
 • z lat 80-tych – Pan Jacek Filipiak i Pan Augustyn Dereń – monterzy układów elektronowych i automatyki przemysłowej, absolwenci Zasadniczej Szkoły Górniczej,
 • z lat 80-tych – Pani Aleksandra Makosz, absolwentka Liceum Ekonomicznego o specjalności ekonomika i organizacja przedsiębiorstw,
 • z lat 2000-2010 – Pani Anna Kędzierska, absolwentka Technikum Ekonomicznego o specjalności ekonomika i organizacja przedsiębiorstw.

Osobne podziękowania zostały skierowane do licznych sponsorów i ofiarodawców, którzy w sposób materialny wsparli naszą uroczystość. Byli to:

 • Kopalnia Węgla Kamiennego „Ziemowit” w Lędzinach,
 • Rada Rodziców Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach,
 • Rada Słuchaczy Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach,
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Lędzinach,
 • „M Logistic” Tychy,
 • Firma „Pinocy” Lędziny,
 • Paweł Wysocki, Hurtownia Artykułów Papierniczych w Tychach,
 • Piekarnia Józef Krzemień w Lędzinach,
 • Firma „MediaJF”, Jacek Filipiak, Lędziny
 • Elektro-Instal Duży, Józef Duży, Lędziny,
 • Klemens Stolorz, Mechanika Pojazdowa, Imielin.

W imieniu całej społeczności szkolnej Pani Dyrektor serdecznie podziękowała wszystkim gościom za udział w tej wyjątkowej uroczystości. Dziękowała za zainteresowanie, za wsparcie innowacyjnych działań szkoły, za życzliwość okazywaną naszym staraniom o wysoką jakość nauczania.

Serdeczne podziękowania zostały również skierowane do całego szacownego grona osób wchodzących w skład Komitetu Honorowego, których zaangażowanie w przygotowania tej uroczystości stanowiły nieocenioną pomoc.

Po zakończonych uroczystościach Pani Dyrektor zaprosiła gości do złożenia wpisów w Księdze Pamiątkowej, która została wyłożona przed sceną.

Ponadto zaprosiła do zwiedzania szkoły. W auli znajdowały się pamiątki podkreślające związki szkoły z kopalnią Ziemowit. W holu i na ścianach korytarza na parterze znajdują się  malowidła; są to oryginalne prace wykonane przez naszego Patrona Pana Anielina Faberę. Również na parterze sala nr 34 to miejsce wyeksponowania pamiątek po Patronie. W pozostałych salach można było obejrzeć prezentacje zawodów, w których szkoła obecnie kształci.

Na zakończenie uroczystości Poczet Sztandarowy odprowadził sztandar do miejsca jego przechowywania.

Sobotnią uroczystość uświetnił występ Zespołu Kameralistów „Pro Arte et Musica” pod dyrekcją Pani Marii Zuber oraz zespół „Lędzinianie” działający pod kierunkiem Pana Franciszka Moskwy.

Jesteśmy dumni, że nasza szkoła nosi tak zaszczytne imię Patrona, zwanego również Lędzińskim Korczakiem, że nadany sztandar symbolizuje najwyższe wartości, honor i tradycje, i wreszcie, każdy nasz dzisiejszy dzień nadal rozbudowuje 65-letnią tradycję naszej szkoły.

Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach to najstarsza szkoła ponadgimnazjalna w powiecie, musimy więc czerpać z tradycji i dążyć do nowoczesności i stałego rozwoju, by zawsze być wzorem dla innych.

„Tradycja i nowoczesność” to motto, które towarzyszy szkole nie tylko w całym Roku Jubileuszowym 2010/2011, ale będzie nam nadal towarzyszyć w przyszłości.

W poniedziałek 7 marca członkowie Pocztu Sztandarowego wraz z Wicedyrektorem szkoły, Panem Krzysztofem Biolikiem udali się na grób naszego Patrona na cmentarzu w Tychach. Złożyli tam wiązanki kwiatów i zapalili znicze.

Zapraszamy do galerii

Uroczysta msza

Uroczysta akademia

———————————————————

Niezwykły Dzień Nauczyciela!!! 14.10.2010

W tym dniu w auli naszej szkoły, na akademii zebrali się nie tylko nauczyciele i uczniowie klas mundurowych, ale i szanowni goście: Poseł Ziemi Śląskiej na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Maria Nowak, Przewodniczący Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego Pan Henryk Barcik, Starosta Bieruńsko-Lędziński Pan Piotr Czarnynoga, Członek Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego Pan Marek Bania, Przewodnicząca Komisji Edukacji Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego Pani Maria Janota, Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bieruniu Pan Waldemar Prietz,  Ksiądz Dziekan Janusz Jarczyk, Ksiądz Proboszcz Krzysztof Sontag, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Pani Joanna Figura, Sekretarz Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego Pan Krystian Grzesica, wieloletni pracownik Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach, Radny Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego Pan Henryk Paruzel, specjalista ds. Promocji Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego Pan Marian Ryglewicz i Przewodniczący Rady Rodziców PZS w Lędzinach Pan Arkadiusz Konieczny, oraz nasz gość specjalny – poprzedni Dyrektor PZS w Lędzinach, współautor książki pt.” Uczyła żyć i pracować” Pan Ireneusz Wróbel.

Jako że historia  Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach jest związana z górnictwem, przed szkołą witała wszystkich Orkiestra KWK „Ziemowit”, a na początku akademii wprowadzony został sztandar kopalni „Ziemowit” i zaśpiewany Hymn Państwowy.

O 65-letniej historii szkoły, która jest najstarszą szkołą średnią na terenie powiatu bieruńsko – lędzińskiego opowiada wydana w październiku książka pod tytułem „Uczyła żyć i pracować” autorstwa Pana Alojzego Lysko i Pana Ireneusza Wróbla. Książka ta, to wzruszająca opowieść o tej ziemi i jej bohaterach, o szkole założonej przez Pana Anielina Faberę tuż po II wojnie światowej i kształcącej kolejne pokolenia wartościowych ludzi umiejących mądrze żyć i dobrze pracować.

O tym, jak to Karlik chciał uczyć się w naszej szkole, opowiedzieli w inscenizacji uczniowie: Iwona Klima z klasy 4B, Grzegorz Jurowicz z klasy 2C i Szymon Ślawski z klasy 1LB, a utwór „Idź swoją drogą” zespołu Raz, dwa, trzy wykonali: Szymon Warmbier, Marek Gwóźdź z klasy 4C oraz Wojciech Ostrowski z klasy 4A. Defiladę w wykonaniu klas mundurowych: 1La i 1Lb przygotowała Pani Iwona Mendzla-Wilk, a nad całością czuwała Pani Agnieszka Waśniowska.

Sukcesy szkoły nie byłyby możliwe bez pracy nauczycieli i pracowników obsługi, dlatego tym, którzy w minionym roku przyczynili się do tych sukcesów w sposób szczególny Nagrody Starosty wręczył Pan Starosta Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, Piotr Czarnynoga, a Nagrody Dyrektora Szkoły – Pani Dyrektor Ewa Matusik. Gratulujemy i składamy najlepsze życzenia!

W imieniu uczniów Powiatowego Zespołu Szkół prowadzący uroczystość złożyli wszystkim nauczycielom, nauczycielom emerytom oraz pracownikom szkoły najszczersze życzenia wszystkiego najlepszego. Osobne życzenia skierowane zostały pod adresem gości; zawierały słowa podziękowania za współpracę, za pomoc i wsparcie.

Na terenie szkoły można było obserwować stanowiska pracy w niektórych zawodach, do których przygotowuje PZS w Lędzinach, a tuż przy wejściu zobaczyć fragment kopalnianego chodnika. Następnie swoje stanowiska prezentowali uczniowie w zawodach piekarz, cukiernik, fryzjer, zegarmistrz, oraz technik logistyk i technik informatyk.
Po akademii wszyscy obecni zostali zaproszeni do poczęstunku i obejrzenia wystawy fotograficznej przedstawiającej fragmenty historii szkoły, a także do zapoznania się z książką p.t. „Uczyła żyć i pracować”, bo nasza szkoła łącząca tradycje i nowoczesność nadal uczy, jak żyć i pracować każdego dnia.

.