W dniu 27.05.2015 r. – na zaproszenie dyrektora  Zakładu Wytwarzania Tauron Ciepło w Katowicach – pana Ryszarda Ruzika, uczniowie klas drugich i trzecich kształcących się w zawodach technik elektryk i technik mechanik z Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach zwiedzili Tauron Ciepło Zakład Wytwarzania Katowice.

Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach jest jedną z pięciu szkół w województwie zaproszonych do współpracy w zakresie odbywania praktyk i kształcenia przyszłych kadr Taurona. Pozostałe szkoły znajdują się w Katowicach i Bielsku – Białej.

Celem odwiedzin było zwiedzanie zakładu, poznanie procesu technologicznego produkcji energii cieplnej i elektrycznej, stosowanych maszyn i urządzeń, systemu kontroli i nadzoru, wykorzystywanych surowców energetycznych.

Uczniów przywitał dyrektor Zakładu Wytwarzania Ryszard Ruzik a oprowadzili i omówili poszczególne węzły technologiczne zakładu Kierownik Działu Ruchu Jerzy Piechaczek oraz Kierownik Sekcji utrzymania Ruchu Marcin Tomaszewski. Młodzież  zapoznała się ze stacją przetwarzania i uzdatniania wody, węzłem rozładunku, składowania i transportu do młynów węgla, halą pomp. Obejrzała  nowoczesną dyspozytornię oraz kocioł fluidalny CFB-100, jeden z trzech wchodzących w skład instalacji energetycznego spalania paliw.

Blok ciepłowniczo-kondensacyjny BCF-100 z kotłem fluidalnym CFB i turbiną ciepłowniczo-kondensacyjną jest podstawowym urządzeniem wytwórczym elektrociepłowni, gdzie produkcja energii elektrycznej i ciepła odbywa się równocześnie w procesie wysokosprawnej kogeneracji.

Na koniec w salce szkoleń uczniowie obejrzeli film przedstawiający historię, rozwój i pracę zakładu. Pani Żak Maria kierownik Sekcji Rozwoju Personelu omówiła politykę personalną firmy i warunki, jakie należy spełnić żeby móc ubiegać się o pracę w zakładzie.

Uczniowie z dużym zainteresowaniem zwiedzali zakład, wycieczka poszerzyła ich wiedzę z zakresu technologii produkcji energii cieplnej i elektrycznej i zachęciła do starań aby odbywać praktyki a w przyszłości pracować w tak nowoczesnym i stabilnym zakładzie.

Janusz Korus

Leave a comment