W dniach  8 – 12 października 2015 r. w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach została przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna, która polega na zbieraniu i analizowaniu różnorodnych informacji na temat funkcjonowania szkoły w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa. Ewaluacja miała również na celu ustalenie, na jakim poziomie szkoła spełnia badane wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6.08.2015 r.

Obecnie można uzyskać spełnienie wymagań na poziomie podstawowym lub wysokim.

      W PZS w Lędzinach badaniu zostało poddane Technikum im. Anielina Fabery, które uzyskało bardzo wysoki poziom.

 

Panie Wizytatorki Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach, chcąc uzyskać obiektywny i pełen obraz funkcjonowania naszej szkoły przeprowadziły szereg rozmów i ankiet; m.in.  z dyrekcją, nauczycielami oraz uczniami technikum. Obserwowały również zajęcia (8), w tym zajęcia praktyczne klasy 4 kształcącej się w zawodzie: technik górnictwa podziemnego. Zajęcia te odbyły się w KWK „Ziemowit” na poziomie 600 metrów pod ziemią i zrobiły na Paniach ogromne wrażenie.

Efektem pracy wizytatorów ds. ewaluacji w szkole jest Raport końcowy, który zawiera obiektywne informacje o szkole. Raport pozwala rodzicom, uczniom, nauczycielom i wszystkim zainteresowanym szkołą dowiedzieć się, jak wartościowe działania podejmowane są w szkole.

Panie Wizytatorki były pod dużym wrażeniem zarówno podejmowanych przez dyrekcję i nauczycieli działań przyczyniających się do wzrostu efektów uczenia się i nauczania, sukcesów osiąganych przez naszą młodzież, jak również kultury osobistej uczniów. Osobną  pochwałę zdobyło wyposażenie i zaangażowania całej społeczności szkolnej w pracę na rzecz rozwoju szkoły.

Wspólnie osiągnęliśmy kolejny sukces, który jeszcze bardziej umacnia pozycję naszej szkoły.

Wszystkim zaangażowanym w ewaluację zewnętrzną składamy serdeczne podziękowania
i gratulacje.

Życzymy także kolejnych wspólnych sukcesów.

Z całościowym raportem z ewaluacji będzie można zapoznać się na stronie internetowej www.npseo.pl

A oto niektóre informacje na temat działań podejmowanych przez szkołę zawarte w Raporcie:

– dostosowanie wymagań i rozkładu materiału do potrzeb i możliwości całego zespołu klasowego oraz poszczególnych uczniów,

– dostosowanie metod pracy oraz stopniowanie trudności zadań,

– wprowadzenie elementów oceniania kształtującego,

– wycieczki dydaktyczne oraz zajęcia realizowane poza terenem szkoły (np. Elektrownia Szczytowo – Pompowana Górze Żar w Międzybrodziu Bialskim, Elektrownia Łaziska, Kopalnia Doświadczalna „Barbara” w Mikołowie, kopalnia Guido w Zabrzu, Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego w Katowicach, Konferencja Lego Mindstroms EV3 w Chorzowie, Politechnika Śląska, firma GoodRam w Łaziskachi Dascher w Sosnowcu, Centrum Logistyczne
w Gliwicach, Silesia Expo Sosnowiec, Arcelor Mittal Huta Katowice, Fiat Auto Poland, NBP
w Katowicach, ING Bank Śląski w Lędzinach, WBK w Tychach),

– wzbogacanie bazy sportowej i dydaktycznej (ORLIK, szafa telekomunikacyjna 42U głównie
z sieciowym osprzętem CISCO, tablice interaktywne, projektory, nowoczesne warsztaty – pracownia mechaniczna, pracownia elektryczna, pracownia pneumatyki i hydrauliki, pracownia grafiki komputerowej, zestawy klocków LEGO do robotyki, doposażenie pracowni językowej),

– organizowanie zajęć pozalekcyjnych oraz uzyskiwanie przez uczniów dodatkowych uprawnień (Akademia Cisco, uprawnienia SEP dla techników elektryków , kursy prawa jazdy kategorii „B”, uprawnienia operatora wózka widłowego, administrowanie LINUXa, Autocad, koło teatralne, zajęcia wyrównawcze i dla uczniów zdolnych),

– realizacja projektów i programów („Inwestycja w przyszłość”, „Mam zawód mam pracę w regionie”, „ZainSTALuj się”, Comenius),

– realizacja innowacji pedagogicznych („Elementy robotyki”, „Bezpieczeństwo sieci komputerowej – krok do bycia ekspertem”, „Podstawy logistyki w języku angielskim”),

– realizację dodatkowych szkoleń i praktyk zawodowych (praktyki zagraniczne w ramach programu Leonardo da Vinci – obecna nazwa ERASMUS +, zajęcia na kopalni „Ziemowit” – z wykorzystaniem stanowisk stworzonych specjalnie dla uczniów naszej szkoły, w tym stanowisk egzaminacyjnych),

– zachęcanie uczniów do udziału w konkursach, turniejach i olimpiadach.

Uczniowie zapytani, z których swoich osiągnięć są szczególnie zadowoleni wskazywali m.in. na:

– dobre przygotowanie do zawodu (71,4 %),

– zdobycie lub podniesienie umiejętności (60 %),

– dobre przygotowanie do egzaminów zawodowych i egzaminu maturalnego (45,7 %),

– rozwijanie swoich talentów i zainteresowań w szkole (42,9 %),

– osiągnięcia w konkursach i olimpiadach, rozwój zainteresowań (18,6 %),

– osiągnięcia sportowe (12,9 %),

– dobrą znajomość języków obcych (12,9 %).

Dyrektor i nauczyciele w wywiadach wskazali na osiąganie przez uczniów innych sukcesów edukacyjnych, m.in.: uzyskiwanie uprawnień elektrycznych SEP (dot. uczniów kształcących się w zawodzie technik elektryk), otrzymanie certyfikatów potwierdzających doskonalenie umiejętności zawodowych w czasie praktyk zagranicznych, organizowanych w ramach programu unijnych. Wśród osiągnięć wymieniono także: finał Olimpiady Logistycznej, IV miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Bohater Stanu Wojennego w Moim Mieście”, udział w II etapie Olimpiady Wiedzy o Przedsiębiorczości oraz I miejsce w II Ogólnopolskich Mistrzostwach Szkół Górniczych w Pływaniu i wysokie lokaty w powiatowych turniejach i zawodach sportowych. Sukcesem szkoły,

w opinii dyrektora i nauczycieli, było także zdobycie tytułu laureata Ogólnopolskiego Programu

Przedsiębiorczości i udział w Gali Przedsiębiorczości w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Leave a comment