...

Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach jest szkołą, która bierze udział w różnego rodzaju inicjatywach oraz pozyskuje nowe środki na unowocześnienie bazy dydaktycznej. Jednym z takich przedsięwzięć było pozyskanie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz powiatu bieruńsko – lędzińskiego na wyposażenie nowoczesnej, zielonej pracowni EkoLab.

3 października 2019 roku dokonano uroczystego otwarcia tego obiektu.

Spotkanie swoją obecnością uświetnili:

  • Ewa Cofała – Kierownik Zespołu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
  • Bernard Bednorz,- Starosta bieruńsko-lędziński
  • Agnieszka Wyderka-Dyjecińska – Wicestarosta powiatu bieruńsko-lędzińskiego,
  • Anna Kubica – Przewodnicząca Rady Powiatu,
  • Marek Spyra,- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
  • Czesław Kłyk i Zofia Dudek – radni powiatowi.

 

Na spotkaniu obecni byli również:

  • Piotr Oćwieja – Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach,
  • Eugeniusz Czekaj – wicedyrektor,
  • Anita Olubińska – opiekun nowopowstałego obiektu, nauczycielka geografii,
  • oraz uczniowie trzeciej klasy technikum ekonomicznego, którzy w przyszłości zatroszczą się o zieloną pracownię.

Po przecięciu wstęgi, głos zabrał Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach, Piotr Oćwieja, który powitał zaproszonych gości i podziękował im za udział w tym ważnym wydarzeniu. W swoim przemówieniu podkreślił również niebagatelne znaczenie pracowni w edukacji ekologicznej młodzieży, jako nowatorskiego sposobu przekazywania wiedzy. Pracownia bowiem wyposażona jest w nowoczesne przyrządy do pomiaru natężenia dźwięku i światła, pomiaru wilgotności i temperatury powietrza, a także prędkości wiatru. W sali znajduje się również formikarium, w którym uczniowie będą „hodować” mrówki.

Podczas uroczystości głos zabrali również Pani Ewa Cofała oraz Pan Bernard Bednorz, którzy również podkreślali ważność nowoczesnych form kształcenia w procesie edukacji młodego pokolenia.

Po części oficjalnej, zakończonej wręczeniem kwiatów, zaproszeni goście w towarzystwie uczniów mogli z bliska przyjrzeć się wyposażeniu pracowni.

Pozyskanie łącznie prawie 40 tysięcy złotych na wyposażenie zielonej pracowni jest nie tylko ogromnym sukcesem Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach, ale również powiatu bieruńsko – lędzińskiego, który partycypując w kosztach, wzbogaca bazę dydaktyczną swoich placówek.

 

 

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.