WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016

W roku szkolnym 2015/2016 pomoc skierowana zostaje do:

  • uczniów z klas III szkoły podstawowej,
  • uczniów klasy IV technikum
  • uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym zespołem Aspergera,                       z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej

– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół podstawowych (z wyjątkiem klasy I, II i IV), gimnazjów (z wyjątkiem klasy I)

i szkół ponadgimnazjalnych.

 

Zgodnie z założeniami programu w roku 2015 pomoc będzie przysługiwać:

  • uczniom pochodzącym z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł. netto lub 664 zł. netto w przypadku dziecka niepełnosprawnego, zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych.
  • uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Pomoc, o której mowa powyżej przyznawana jest, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której  uczęszcza uczeń uwzględniającej warunki lokalne, ekonomiczne i społeczne.

  • niezależnie od dochodu uczniom niepełnosprawnym: słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół podstawowych (z wyjątkiem klasy I, II i IV), gimnazjów (z wyjątkiem klasy I) i szkół ponadgimnazjalnych.

 

 

Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016. Wniosek może złożyć rodzic ucznia, prawny opiekun, rodzic zastępczy, pełnoletni uczeń a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba – za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.

 

     Termin złożenia wniosku upływa 7 września 2015r.

  • Jaką wysokość dofinansowania można otrzymać?

Ø  uczniowie kl. III szkoły podstawowej ( w tym z niepełnosprawnością) – do kwoty 225 zł

Ø  uczniowie kl. V i VI szkoły podstawowej (z niepełnosprawnością) – do kwoty 325 zł.

Ø  uczniowie kl. II i III gimnazjum  (z niepełnosprawnością) – do kwoty 350 zł.

Ø  uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej (z niepełnosprawnością) – do kwoty 390 zł.

Ø  kl. IV technikum – do kwoty 445 zł.

Ø  w przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników dopuszczonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do kształcenia specjalnego wysokość pomocy może wynosić do 770 zł w szkole podstawowej, do 607 zł w gimnazjum.

 

Podstawa prawna:

  1. Uchwała nr 80/2015 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. – „Wyprawka szkolna”.
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Leave a comment