WYPRAWKA SZKOLNA 2019/2020

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1342) w roku szkolnym 2019/2020 uprawnionymi do otrzymania pomocy finansowej w ramach programu „Wyprawka szkolna” będą uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

 1. słabowidzący,
 2. niesłyszący,
 3. słabosłyszący,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7.
 9. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników:
  1. Do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego
  , w tym podręczników do kształcenia specjalnego udzielana jest uczniom uczęszczającym do:
 10. a) branżowej szkołach I stopnia,
  b) klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
  c) klas I-III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
  d) klasy I pięcioletniego technikum,
  e) klas I-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
  f) szkoły specjalnej przysposabiających do pracy.
 11. Do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego udzielana jest uczniom uczęszczającym do:
 12. a) klas II i III branżowej szkoły I stopnia,
  b) klas II-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum.

 

 1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych:
 2. Do kształcenia ogólnego udzielana jest uczniom uczęszczającym do:
 3. a) branżowej szkołach I stopnia,
  b) klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
  c) klas I-III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
  d) klasy I pięcioletniego technikum,
  e) klas I-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
  f) szkoły specjalnej przysposabiających do pracy
 4. Do kształcenia zawodowego udzielana jest uczniom uczęszczającym do:
 5. a) klasy I branżowej szkoły I stopnia,
  b) klasy I pięcioletniego technikum,
  c) klasy I dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum,
  d) szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Program „Wyprawka szkolna” ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych, podnoszenie jakości kształcenia uczniów niepełnosprawnych poprzez dofinansowanie zakupu podręczników.

Wsparcie dla uczniów wyniesie w zależności od rodzaju niepełnosprawności od 225 zł do 445 zł.

 

Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020. Wniosek może złożyć rodzic ucznia, prawny opiekun, pełnoletni uczeń, a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba – za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.
Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 Termin składania wniosków

do 11 września 2019r.