Technik elektryk – MASZ DO WYBORU DWIE INNOWACJE:

 

COMIESIĘCZNE STYPENDIUM W WYSOKOŚCI 250 zł NETTO oraz PREMIA ROCZNA DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW  W WYSOKOŚCI 1000zł NETTO. 

GWARANCJA ZATRUDNIENIA W POLSKIEJ GRUPIE GÓRNICZEJ !!!

 

Czteroletnie technikum zapewnia możliwość uzyskania tytułu zawodowego technika oraz świadectwa dojrzałości.

Wybierając naszą szkołę i ten zawód, zapewnisz sobie pewne miejsce pracy w kraju, a także w granicach Unii Europejskiej. Absolwenci naszego technikum z ostatnich lat szkolnych wszyscy znaleźli atrakcyjną pracę!

Z pewnością technik elektryk to profesjonalista o wysokiej pozycji rynkowej. Jednak ucząc się w naszej szkole możesz zostać nie tylko technikiem, ale również w przyszłości stać się inżynierem, naukowcem.

Poza nauką teoretyczną PZS w Lędzinach oferuje:

 • zajęcia laboratoryjne w dwóch nowoczesnych, znakomicie wyposażonych szkolnych pracowniach elektrycznych. Uczniowie pracując w dwuosobowych zespołach wykorzystują zdobytą wiedzę teoretyczną przy praktycznym wykonaniu różnorodnych układów zasilania i sterowania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych. Uczą się czytać schematy i dokumentację elektryczną, wykonują pomiary, lokalizują i usuwają usterki w urządzeniach i instalacjach elektrycznych.
  4. pracownia elektryczna_3

5. pracownia elektryczna_46. pracownia elektryczna_53. pracownia elektryczna_2
Uczniowie podczas zajęć w pracowni elektrycznej.

 • praktyki zawodowe. Zajęcia te odbywają się w atrakcyjnych firmach zajmujących się branżą elektryczną w Polsce i zagranicą. Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie w klasie trzeciej. W roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 większość uczniów klasy 3 technikum elektrycznego odbywała praktyki zagranicą w Niemczech; w roku szkolnym 2016/2017 w Hiszpanii.
  Na praktykach zagranicznych uczniowie naszej szkoły doskonalą umiejętności zawodowe, poznają otoczenie zawodowe z danego kraju, pracują w zespołach międzynarodowych, poznają kulturę kraju gdzie odbywają praktykę, doskonalą znajomość języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego.

7. Udzial w praktykach zagranicznych_Niemcy 2016
Uczniowie podczas praktyki zawodowej w 2016 r. w Niemczech.

Podczas nauki uczniowie nabywają umiejętności:

 • wykonywania badań i kontroli urządzeń w procesie produkcji oraz eksploatacji,
 • dobierania, użytkowania, instalowania i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej,
 • instalowania, użytkowania i obsługiwania układów energoelektronicznych,
 • stosowania skutecznej ochrony urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć,
 • diagnozowania stanu elementów, układów i urządzeń elektrycznych,
 • dobierania, instalowania i sprawdzanie środków ochrony przeciwporażeniowej,
 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektrycznych i pomiarach elektrycznych,
 • planowania i nadzorowania ruchu sieci elektroenergetycznej,
 • udziału w pracach zespołów projektowych,
 • posługiwania się techniką komputerową.

Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach uczniom technikum elektrycznego dodatkowo oferuje bezpłatne kursy kwalifikacyjne przygotowujące do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego E uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (uprawnienia SEP).

Uwaga! W naszej szkole, od września 2017 roku, uczniowie uczą się języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego.

Szkoła nasza organizuje atrakcyjne wycieczki edukacyjne do różnych zakładów przemysłowych (Tauron Zakład Wytwarzania Katowice, Elektrownia Łaziska, Elektrownia szczytowo pompowa na górze Żar, Centrum Edukacji Technicznej w Goczałkowicach Zdroju), udział w sympozjach naukowych, ogólnopolskich konkursach (np. Ogólnopolska II Ekologiczna konferencja naukowa „Odnawialne źródła Energii Innowacyjna Teraźniejszość. Praktyczne Wykorzystanie OZE”, konkurs „Czy byłbyś dobrym inżynierem” – Politechnika Śląska).

2. pracownia elektryczna_111. Zajecia w terenie - Centrum Edukacji Technicznej Goczalkowice Zdroj10. Udzial w turnieju Czy bylbys dobrym inzynierem - Politechnika Slaska9. udzial w turnieju Czy bylbys dobrym inzynierem8. Wycieczki edukacyjne__Ziemowit 2016
Uczniowie podczas praktyk zawodowych, konkursów.

W zawodzie technik elektryk uczniowie zdają egzaminy zawodowe kwalifikacyjne:

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

ELE.03. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach przygotuje Cię do podjęcia pracy w:

 • każdym zakładzie przemysłowym przy utrzymaniu ruchu maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • specjalistycznych zakładach produkujących urządzenia elektryczne;
 • zakładach wytwarzających i przesyłających energię elektryczną;
 • firmach remontujących i serwisujących urządzenia elektryczne;
 • firmach projektowych i instalatorskich;
 • prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Przedmioty punktowane przy naborze:
•    język polski,
•    język obcy wskazany przez kandydata,
•    technika,
•    przedmiot najwyżej oceniony wybrany spośród przedmiotów: informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie.