...

W Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (tzw. egzamin zawodowy) zdają absolwenci Technikum, Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych, Szkoły Policealnej, Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych.

Egzamin zawodowy przeprowadzany jest w okresie od czerwca do sierpnia, w terminie ustalonym przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Przystąpienie do egzaminu zawodowego uczeń/słuchacz deklaruje do 20 grudnia w roku poprzedzającym egzamin, poprzez złożenie stosownej deklaracji.

Testy oraz materiały egzaminacyjne dla zdających przygotowuje Centralna Komisja Egzaminacyja. W naszym rejonie nadzór nad przebiegiem egzaminu pełni Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie.

Egzamin zarówno w Technikum, Szkole Policealnej jak i Zasadniczej Szkole Zawodowej składa się z dwóch etapów:

  • etapu pisemnego (w postaci testu) sprawdzającego wiedzę z zakresu przedmiotów zawodowych oraz wiedzę związaną z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą;
  • etapu praktycznego polegającego na wykonaniu projektu realizacji prac na specjalnie przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym.

W przypadku Zasadniczej Szkoły Zawodowej etap praktyczny może być przeprowadzany zarówno w Ośrodkach Egzaminacyjnych (najczęściej dla zawodów sprzedawca, kucharz małej gastronomii), jak i w Cechu Rzemiosł Różnych (np. najczęściej dla zawodów blacharz, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik). O miejscu przeprowadzenia etapu praktycznego egzaminu decyduje pracodawca.

Etap pisemny sprawdzany jest za pomocą urządzeń elektronicznych. Natomiast projekty realizacji prac oceniane są przez egzaminatorów powołanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie. Wyniki egzaminu zawodowego przesyłane są do szkół w ostatnich dniach sierpnia.

Efektem pozytywnie zaliczonego egzaminu zawodowego w Technikach oraz Szkole Policealnej jest uzyskanie tytułu technika w danym zawodzie. Ponadto absolwent otrzymuje suplement do dyplomu Europass będący opisem umiejętności i kwalifikacji, jakie zdobył w swoim zawodzie. Europass ma za zadanie pomóc absolwentowi poruszać się po rynku pracy w krajach Unii Europejskiej.

W Zasadniczych Szkołach Zawodowych absolwenci, którzy pozytywnie zaliczą zewnętrzny egzamin zawodowy, otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w wyuczonym zawodzie.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.