...

Nasi uczniowie z klasy mundurowej wzięli udział w szkoleniu „Trenuj z wojskiem sam i w grupie”. Był to pierwszy etap szkolenia, który odbył się w 13 Śląskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Cieszynie. Gratulujemy 💪💪💪

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.