Wniosek o realizację praw podmiotów danych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach (ul. Pokoju 4, 43-140 Lędziny), reprezentowany przez Dyrektora Szkoły.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w szczególności w celu:
 3. wypełnienia obowiązków prawnych na podstawie przepisów odnoszących się ściśle do funkcjonowania oświaty. Są to przede wszystkim ustawy:
 • Prawo oświatowe,
 • Karta Nauczyciela,
 • o systemie oświaty,
 • o systemie informacji oświatowej,
 • o finansowaniu zadań oświatowych,
 • rozporządzenia do ww. ustaw,
 • Kodeks pracy,
 • o pracownikach samorządowych ,
 1. wykonania umowy,
 2. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 3. W przypadkach kiedy podstawę przetwarzania stanowi przepis prawa lub umowa z osobą, której dane dotyczą podanie danych osobowych jest obligatoryjne.
 4. W innych przypadkach przetwarzanie może odbywać się podstawie pisemnej dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą, lub w przypadku osoby niepełnoletniej, na podstawie zgody wyrażonej przez jej opiekunów prawnych. Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz przechowywane przez czas określony w przepisach prawa.
 6. Odbiorcami, którym mogą być przekazane Państwa dane osobowe, będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.Oddzielną kategorią odbiorców mogą być podmioty, które będą przetwarzać dane osobowe na wyraźne zlecenie Administratora.
 7. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), do sprostowania danych, jeśli są błędne lub nieaktualne (art. 16 Rozporządzenia RODO), do usunięcia, do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), do przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO), do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).
 8. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Administrator, zgodnie z art. 37 RODO, wyznaczył Inspektora ochrony danych Panią Bożenę Caban. Kontakt
  z Inspektorem jest możliwy poprzez:
 10. e-mail: bozena.caban@gmail.com,
 11. telefon: 32 2167322,
 12. oraz pod adresem: ul. Pokoju 4, 43-143 Lędziny

 

 

Wniosek o realizację praw podmiotów danych