...

W dniach 3-5 marca 2023 roku nauczyciele Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach, Pani Daria Mikuła i Pani Agnieszka Waśniowska wzięły udział w międzynarodowym projekcie zorganizowanym przez Fundację ARTeria, mającym na celu propagowanie poezji współczesnych polskich poetów. Dzięki krakowskiemu spotkaniu będą wiedziały, jak jeszcze lepiej zainteresować młodzież utworami lirycznymi tworzonymi przez wiodących artystów polskiej sceny poetyckiej.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.