...

8 listopada 2023 roku uczniowie młodzież klas pierwszych podczas ślubowania została przyjęta w poczet uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach. Gratulujemy im serdecznie i życzymy rozwijania swoich pasji i zainteresowań.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.