...

1 marca 2017 roku młodzież klas mundurowych Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach uczciła pamięć o żołnierzach niezłomnych godzinną wartą honorową przy symbolicznej tablicy pamiątkowej.

Zapalone znicze – biały i czerwony – oraz flaga narodowa były dodatkowym wyrazem świadomości tragicznych, skrywanych przez lata, losów bohaterów czasu wojny i okresu powojennego – komunistycznego terroru.

W celu przybliżenia tragicznych losów „Wyklętych”, na lekcjach historii uczniowie uczestniczyli w projekcji filmu na temat polityki władzy ludowej wobec Niezłomnych oraz dokonywali analizy tekstów źródłowych.

Pamięć o bohaterach tych tragicznych wydarzeń jest obowiązkiem każdego Polaka. Młode pokolenie szczególnie powinno pamiętać o poświęceniu, heroizmie i niezłomności ŻOŁNIERZY WOLNEJ POLSKI!!!

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!!!

 

 

Leave a comment

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.