Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej to zawód szerokoprofilowy, umożliwiający specyfikację w zakresie energetyki wodnej, energetyki słonecznej, energetyki wiatrowej, energetyki geotermalnej i wodorowej. Rosnące inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii sprawiają, że jest jednym z zawodów przyszłości, poszukiwanym na rynku pracy i stwarzającym doskonałe warunki finansowe.

Pracownia energetyki odnawialnej składa się z dwóch pracowni ze stanowiskami zawierającymi odpowiednio:

 • zestaw szkoleniowy technologii fotowoltaicznych,
 • zestaw szkoleniowy technologii wiatrakowych,
 • zestaw szkoleniowy technologii ogniw paliwowych,
 • zestaw szkoleniowy technologii  energii odnawialnych,
 • zestaw szkoleniowy obejmujący: ogniwa paliwowe, systemy hybrydowe, model pozyskiwania energii termalnej, oprzyrządowanie, oprogramowanie do nauki i eksperymentów oraz wizualizacji danych.

W ramach nauki zawodu uczniowie Technikum im. Anielina Fabery odbywają kilkutygodniowe praktyki zawodowe w wybranych krajach europejskich. W czasie wyjazdu uczniowie poznają nowoczesne technologie oraz rozwiązania, które pomagają im zwiększyć zakres swoich kompetencji zawodowych, a co się z tym wiąże, zwiększyć swoje szanse na ciągle rozwijającym się rynku pracy rodzimym i europejskim. Dzięki możliwości odbycia zagranicznych praktyk młodzież poznaje również kulturę i zwyczaje panujące w danym kraju, poznaje jego infrastrukturę i ma doskonałą sposobność rozwijania swoich kompetencji językowych.

Na uczniów trzeciej klasy kształcącej w zawodzie Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej czekają zawodowe wyzwania równie ciekawe jak tegorocznych trzecioklasistów, którzy praktyki zawodowe odbywali w słonecznej Hiszpanii, w przepięknym mieście Grenada. Oprócz doświadczeń zawodowych uczniowie odkryli walory kulturowe Grenady i doskonalili nie tylko swój język angielski, ale również hiszpański, który od września 2017 r. jest jednym z języków nauczanych w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach.

W czasie nauki w czteroletnim technikum uczniowie:

 • poznają szeroko pojętą problematykę odnawialnych źródeł energii, ich zasobów, pozyskiwania, projektowania i wykorzystywania w obszarze energetyki słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, energetyki wodnej, a także wykorzystania biomasy,
 • poznają zagadnienia dotyczące technologii odnawialnych źródeł energii, ekologicznych skutków przetwarzania energii, podstaw prawnych ochrony środowiska i rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce i na świecie, a także elementy polityki energetycznej w Polsce,
 • uzyskują również wiedzę w zakresie analogowych i cyfrowych systemów pomiarowych, numerycznych systemów sterowania i regulacji oraz wykorzystywania technik komputerowych w projektowaniu i eksploatacji urządzeń energetycznych,
 • zdobędą przygotowanie do wykonywania zadań w zakresie pozyskiwania odnawialnych źródeł energii, wspartych elementami prawa w dziedzinie budownictwa, energetyki, ekologii i gospodarki wodno-ściekowej.

Poza praktykami zawodowymi, które uczniowie odbywają w klasie trzeciej, swoje doświadczenie zawodowe zdobywają również w czasie wielu bardzo ciekawych wycieczek edukacyjnych.

Uczniowie w trakcie nauki w Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

ELE.08.  Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
ELE.09.  Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

dzięki którym po ukończeniu szkoły i zdobyciu tytułu Technika Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej będą mogli kontynuować naukę na uczelni wyższej, np. w Politechnice Częstochowskiej, z którą szkoła ściśle współpracuje lub podjąć zatrudnienie zgodnie ze swoimi kwalifikacjami. Najlepsi absolwenci dzięki podpisanemu porozumieniu z APA Group mają zagwarantowane zatrudnienie w jednej z najprężniej rozwijającej się firm na Śląsku.

Ponadto absolwenci kierunku Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej mają możliwość podjęcia pracy:

 • w firmach zajmujących się budową i utrzymywaniem sprawności sieci energii odnawialnej,
 • w organizacjach, przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się odnawialnymi źródłami energii,
 • w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną (elektrownie i zakłady energetyczne),
 • w firmach instalacyjnych, które specjalizują się w projektowaniu i wykonawstwie związanym z: energetyką wodną, energetyką wiatrową, energetyką geotermalną, energetyką wodorową, energią słoneczną, budownictwem energooszczędnym, technologią wodorową,
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się przepisami prawa i normami dotyczącymi ochrony środowiska,
 • w ramach własnej działalności gospodarczej, polegającej na montowaniu i konserwacji urządzeń związanych z odnawialnymi źródłami energii,
 • w dalszej perspektywie również w charakterze ekspertów i doradców w różnego rodzaju firmach i instytucjach związanych z energetyką.

Przedmioty punktowane przy naborze:

 • język polski
 • język obcy wskazany przez kandydata
 • zajęcia techniczne
 • przedmiot najwyżej oceniony wybrany spośród przedmiotów: matematyka, fizyka, informatyka

Zainwestuj w swoją przyszłość
i dołącz do uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach.
Zostań doskonale wykształconym Technikiem Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej.