...

Dla uczniów liceum ogólnokształcącego i technikum

(na podstawie Procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 pobierz)

  1. Egzamin maturalny składa się z części ustnej, ocenianej w szkole, oraz z części pisemnej, ocenianej przez egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów.
  2. Egzamin maturalny obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:
   • w części ustnej:
    1. język polski,
    2. język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego (egzamin bez określania poziomu), ,
   • w części pisemnej:
    1. język polski,
    2. matematyka,
    3. język obcy nowożytny, ten sam, co w części ustnej, na poziomie podstawowym.
    4. jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym
  3. Absolwent może zdawać w danej sesji dopięciu przedmiotów dodatkowych:
   • w części ustnej – język obcy nowożytny, inny niż obowiązkowy – bez określania poziomu,
   • w części pisemnej:
   Przedmiot Poziom
   przedmioty do wyboru biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński, język polski, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, język regionalny, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie rozszerzony
 1. Wyniki części ustnej i pisemnej egzaminu maturalnego są wyrażane w skali procentowej.
 2. Warunki zdania egzaminu maturalnego:
  • Część ustna: 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego.
  • Część pisemna: 30% punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego na poziomie podstawowym.
  • Przystąpienie do minimum jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.
 3. Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych nie mają wpływu na zdanie części pisemnej egzaminu maturalnego. Wyniki te odnotowuje się na świadectwie dojrzałości.
 4. Powtarzanie egzaminu maturalnego:
  • W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do części ustnej lub części pisemnej egzaminu zgodnie z harmonogramem, na udokumentowany wniosek absolwenta lub jego rodziców – prawnych opiekunów (złożony najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu), Dyrektor OKE może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu w dodatkowym terminie (czerwiec).
  • Zdający, który przystąpił do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej oraz pisemnej oraz jednego dodatkowego w części pisemnej i nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu w części ustnej albo pisemnej, może przystąpić ponownie do egzaminu z tego przedmiotu na tym samym poziomie w terminie poprawkowym (sierpień).
  • Zdający, który nie zdał egzaminu maturalnego z określonego przedmiotu, w części ustnej lub pisemnej, albo przerwał egzamin, może ponownie przystąpić do egzaminu lub jego części w kolejnych sesjach przez okres 5 lat.
  • Absolwent przystępujący ponownie do egzaminu, jeżeli wcześniej nie otrzymał świadectwa dojrzałości, może wybrać inny poziom egzaminu lub inny przedmiot obowiązkowy, z wyjątkiem przedmiotu, który zdawał jako dodatkowy.
  • Po upływie 5 lat od pierwszego egzaminu, absolwent zdaje egzamin w pełnym zakresie.
 5. Poprawianie wyniku egzaminu maturalnego:
  • Zdający ma prawo, w ciągu 5 lat od pierwszego egzaminu, przystąpić ponownie do zdawania egzaminu maturalnego w części pisemnej z jednego lub więcej przedmiotów obowiązkowych w celu podwyższenia wyniku z tych przedmiotów lub zdania egzaminu z przedmiotów dodatkowych.
 6. Informacje ważne dla zdających maturę 2015
  • Wybór przedmiotu nie zależy od planu nauczania danej szkoły.
  • Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu z danego przedmiotu (na świadectwie: wpis zwolniony oraz podstawa zwolnienia i 100% punktów z egzaminu).
  • W czasie egzaminu nie wolno korzystać z urządzeń telekomunikacyjnych.
  • Na egzaminie z języka polskiego można korzystać ze słownika ortograficznego oraz ze słownika poprawnej polszczyzny.
  • Na egzaminie z języka obcego nowożytnego nie można korzystać z żadnych słowników.
  • Można korzystać z pomocy dopuszczonych i ogłoszonych na 2 miesiące przed egzaminem, na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
  • Sprawdzone i ocenione arkusze egzaminacyjne są udostępniane do wglądu w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie.

Harmonogram maturalny 2019/2020

Pobierz harmonogram matur

Poradnik maturzysty

 

 

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.