10 marca 2017 r. w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach miało miejsce niezwykłe spotkanie poświęcone kształceniu młodzieży w klasach mundurowych szkół z terenu województwa śląskiego.

Konferencję honorowym patronatem objęła Pani Jadwiga Wiśniewska Poseł do Parlamentu Europejskiego.
Uczestniczyli w niej Dyrektorzy szkół prowadzących klasy mundurowe, nauczyciele koordynatorzy oraz przedstawiciele uczniów w liczbie 130 osób.
Swoją obecnością zaszczycili nas również:

 

Mariusz Trepka – II Wicewojewoda Śląski

Urszula Bauer – Śląski Kurator Oświaty

Płk Artur Gałecki – Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony

Narodowej

Wacław Wójcik -St. wizytator KO w Katowicach

Anna Kubica – Przewodnicząca Rady Powiatu

Bernard Bednorz – Starosta Bieruńsko – Lędziński

Henryk Paruzel – Wicestarosta Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego

Patrycja Rozmus – Naczelnik Wydziału Edukacji

Grzegorz Brzoska – Wiceprezydent Miasta Mysłowice

Stanisław Kucharczyk – Wicestarosta Powiatu Żywieckiego

Zbigniew Byszewski – Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Sosnowiec

Teresa Ładoś – Inspektor Wydziału Oświaty Miasta Zabrze

Ppłk mgr inż. Kazimierz Misiaszek – Szef Wydziału Mobilizacj i Uzupełnień Wojewódzkiego

Sztabu Wojskowego w Katowicach

mjr Robert Ryter – Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach

nadkom. mgr Grzegorz Kocjan – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bieruniu

ppłk Leszek Klag – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Tychach

ppłk Andrzej Sygulski  – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Rybniku

asp. Dariusz Opatrzyk – Asystent Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach

Witold Stanek – Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tychach

Anna Wiaderny – Sekretarz Miasta Lędziny

mł. insp. Barbara Orzeł – Naczelnik Wydziału Prezydialnego Szkoły Policji w Katowicach

Piotr Placek – Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

dr Marzena Żakowska – Prodziekan ds. studenckich – Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej

dr Ilona Urych – Szefowa Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej ds. Koordynacji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

Wacław Kubies – Kierownik Centrum Kształcenia Służb Mundurowych Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu

Konferencję rozpoczęła wypowiedź Pani Poseł Jadwigi Wiśniewskiej odtworzona z nośnika elektronicznego. Natomiast merytorycznego podsumowania Konferencji dokonał Mariusz Trepka II Wicewojewoda Śląski.

Płk Artur Gałecki z Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony

Narodowej przedstawił założenia MON dotyczące współpracy szkół mundurowych z ministerstwem.

Wszystkich Gości przywitali Bernard Bednorz Starosta Bieruńsko – Lędziński oraz Ewa

Matusik Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach.

Konferencja zorganizowana została przez Kuratorium Oświaty w Katowicach i Powiatowy

Zespół Szkół w Lędzinach. Pani Kurator Urszula Bauer przedstawiła oczekiwania i nadzieje organu

sprawującego nadzór pedagogiczny związane z klasami mundurowymi.

 

I część Konferencji to dobre praktyki szkół. Zostały ukazane przez Pana Czesława Malinkę w wystąpieniu pn. Funkcjonowanie klas wojskowych w powiecie żywieckim na przykładzie Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu. Z kolei Dyrektor Jacek Grzegorzewski przedstawił Funkcjonowanie klasy mundurowej w ramach innowacji pedagogicznej w Zespole Szkół Samochodowo – Budowlanych w Częstochowie.

II część Konferencji to formy współpracy szkół ze służbami mundurowymi i ich znaczenie.

  1. Nadkomisarz mgr Grzegorz Kocjan – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji
    w Bieruniu przedstawił Praktyczną stronę współpracy Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu z Powiatowym Zespołem Szkół w Lędzinach.
  2. mjr Robert Ryter – z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach ukazał zagadnienie Zasadnicze zadania administracji wojskowej. Formy pełnienia służby wojskowej.

III część Konferencji rozpoczęła się od przedstawienia przez Ewę Matusik Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach wyników przeprowadzonej ankiety na temat losów absolwentów klas mundurowych obejmujących dwa roczniki: 2014/2015 i 2015/2016.

Ta część została zaplanowana jako przedstawienie oferty i możliwości kształcenia szkół wyższych

  1. Akademię Sztuki Wojennej zaprezentowały:

– dr Marzena Żakowska Prodziekan ds. studenckich Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego;

– dr Ilona Urych Szefowa Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademię Sztuki Wojennej ds. Koordynacji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności;

  1. mł. bryg. mgr Piotr Placek – Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
  2. mł. ins. Barbara Orzeł – Naczelnik Wydziału Prezydialnego Szkoły Policji
    w Katowicach

 

W przerwie uczestnicy zostali zaproszeni do sali gimnastycznej, w której uczniowie klas pierwszych i drugich zaprezentowali pokaz sztuk walki i samoobrony. Przy poczęstunku był czas na rozmowy, wymianę doświadczeń, nawiązanie nowych kontaktów i nowych znajomości.

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników.

 

 

Leave a comment