...

W Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach zakończyła się zorganizowana już po raz czwarty cykliczna akcja promująca ekologiczne postawy wśród młodych ludzi.

 

Celem akcji było zwrócenie uwagi młodzieży na segregację odpadów i związaną z nią gospodarkę recyklingową. W związku z tym biblioteka szkolna ogłosiła zbiórkę makulatury.

Z recyklingowanych odpadów celulozowych można uzyskać nowy papier, który wykorzystuje się przy druku książek, zeszytów czy notatników. Segregacja tony papieru pozwala oszczędzić 17 drzew.

 

Jesteśmy niezwykle dumni, że świadomość dotycząca surowców wtórnych wśród młodzieży lędzińskiego PZS-u jest tak duża!

 

Cała zgromadzona makulatura odwieziona została do lokalnego punktu skupu, gdzie rozpoczęło się jej „drugie życie”.

Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji już za rok!

 

 

Bożena Maruszak

Joanna Kral

 

Leave a comment

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.