...

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1227) w roku szkolnym 2020/2021 uprawnionymi do otrzymania dofinansowania w ramach programu uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

I. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników:
1. Do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego oraz materiałów ćwiczeniowych udzielana jest uczniom uczęszczającym do:
a) branżowej szkoły I stopnia,
b) klasy I branżowej szkoły II stopnia
c) klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
c) klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
d) klas I i II pięcioletniego technikum,
e) klas II-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
f) szkoły specjalnej przysposabiających do pracy.
2. Do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego udzielana jest uczniom uczęszczającym do:
a) klasy III branżowej szkoły I stopnia,
b) klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum.
3. Materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego, udzielana jest uczniom uczęszczającym do:
a) klasy I i II branżowej szkoły I stopnia,
b) klasy I branżowej szkoły II stopnia,
c) klas I i II pięcioletniego technikum,
d) klas II dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum.

Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów niepełnosprawnych przez dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
Wsparcie dla uczniów wyniesie w zależności od rodzaju niepełnosprawności od 225 zł do 445 zł.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2020/2021,2021/2022 lub 2022/2023 Wniosek może złożyć rodzic ucznia, prawny opiekun, pełnoletni uczeń, a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba – za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.
Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Termin składania wniosków
od 1 do 7 września 2020r.
Wyprawka – wniosek

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.