Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1227) w roku szkolnym 2021/2022 uprawnionymi do otrzymania dofinansowania w ramach programu  uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

 1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych:
  1. Do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego
  , udzielana jest uczniom uczęszczającym do:
 2. a) branżowej szkoły I stopnia,
 3. b) branżowej szkoły II stopnia
  c) klas I – III czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
  c) klas III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
  d) klas I – III pięcioletniego technikum,
  e) klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
  f) szkoły specjalnej przysposabiających do pracy.
 4. Do kształcenia w zawodach, udzielana jest uczniom uczęszczającym do:
 5. a) klas IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum.
 6. Materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego, udzielana jest uczniom uczęszczającym do:
 7. a) branżowej szkoły I stopnia,
 8. b) branżowej szkoły II stopnia,
 9. c) klas I – III pięcioletniego technikum,
  d) klas III dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum.

 

Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów niepełnosprawnych przez dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Wsparcie dla uczniów wyniesie w zależności od rodzaju niepełnosprawności od 225 zł do 445 zł.

 

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2021/2022 . Wniosek może złożyć rodzic ucznia, prawny opiekun, rodzice zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, pełnoletni uczeń, a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba – za zgodą rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, osób faktycznie opiekujących się dzieckiem, jeżeli wystąpiły z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, albo pełnoletniego ucznia.
Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 Termin składania wniosków

od 1 do 7 września 2021r.