Projekt „Śląskie. Zawodowcy” jest realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, Izbą Rzemieślniczą w Katowicach oraz Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Projekt jest realizowany w okresie 01.09.2019 – 31.12.2022.

 

Główny cel Projektu to poprawa oferty i zwiększenie jakości kształcenia zawodowego oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, w tym stworzenie warunków dla zajęć praktycznych poprzez udział w stażach, praktykach, kursach, szkoleniach, doradztwie edukacyjno-zawodowym. Celem Projektu jest również zwiększenie kompetencji nauczycieli, kadry pedagogicznej oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w województwie śląskim oraz wypracowanie modelowego rozwiązania – współpracy edukacji z biznesem.

 

WSPARCIE DLA UCZESTNIKA PROJEKTU – UCZNIA

 

1) Doradztwo edukacyjno-zawodowe

 • obowiązkowe dla każdego Uczestnika;
 • 4 godziny indywidualnej rozmowy z doradcą zawodowym na 1 Uczestnika;

 

2) Kursy/szkolenia nadające uprawnienia i umożliwiające Uczestnikom zdobycie nowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy

 • wykaz możliwych kursów/szkoleń dla danej szkoły i danego kierunku kształcenia zostanie opracowany przez szkolnego specjalistę ds. kursów i szkoleń oraz doradcę zawodowego w uzgodnieniu z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach.

 

3) 150-godzin praktyki lub stażu zawodowego dla 1 Uczestnika

 • organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców;
 • Uczestnikowi za czas uczestnictwa w praktyce/stażu zawodowym (w wymiarze 150h) przysługuje stypendium w wysokości 2000,00 zł;

 

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach została Partnerem Projektu dla siedmiu szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w woj. śląskim, są to:

 • Zespół Szkół Technicznych nr 1 im. Wojciecha Korfantego w Chorzowie
 • Zespół Szkół Technicznych nr 2 im. M. Batko w Chorzowie
 • Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach
 • Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu
 • Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach
 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących MERITUM im. Piotra Kołodzieja w Siemianowicach Śląskich

 

Ze wsparcia RIG w Katowicach mogą skorzystać uczniowie wskazanych wyżej szkół branżowych I stopnia (klasy 1-3) oraz techników (klasy 1-5), kształcący się w branżach:

 • teleinformatyczna
 • elektroniczno-mechatroniczna
 • spedycyjno-logistyczna
 • poligraficzna
 • audiowizualna
 • ekonomiczno-administracyjna
 • handlowa

 

 

Wszystkie osoby zainteresowane szczegółami Projektu zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu RIG w Katowicach: tel. 32/ 781 48 66, email.: zawodowcy@rig.katowice.pl

 

 

Bądź na bieżąco!

Zapraszamy na stronę internetową Projektu: https://zawodowcy.slaskie.pl/content/dokumenty-do-pobrania gdzie zamieszczono wszystkie dokumenty łącznie z Regulaminem (zakładka Dokumenty i wytyczne).

 

 

 

WARTOŚĆ PROJEKTU 18 186 586,50 PLN

DOFINANSOWANIE Z UNII EUROPEJSKIEJ 17 277 257,17 PLN

 

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Oś Priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – Projekt jest realizowany w okresie: 01.09.2019 – 31.12.2022.

REGULAMIN

Regulamin uczestnictwa uczniów w projekcie_07_01_2020