...

25 listopada 2015 r. dziesięcioro uczniów pierwszej klasy mundurowej, kształcących się w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach, wzięło udział w niesamowicie ważnym szkoleniu dotyczącym profilaktyki uzależnień, którego tematem przewodnim były dopalacze.

Szkolenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Bieruniu i prowadzone było przez panią Annę Radzikowską – specjalistkę do spraw uzależnień z Ośrodka Profilaktyki Społecznej z Krakowa.

Wykład miał na celu dostarczenie młodzieży informacji na temat niebezpiecznych substancji psychoaktywnych, ich rodzajów oraz fizycznych, psychicznych i społecznych skutków ich stosowania. Uczył również kształtowania postaw ostrożności i asertywnej odmowy.

W części warsztatowej szkolenia uczniowie odgrywali scenki obrazujące, jak skutecznie odmawiać namowom zażywania dopalaczy i innych substancji niebezpiecznych.
Na zakończenie uczestnicy szkolenia, jako szkolni liderzy do spraw profilaktyki uzależnień, otrzymali zadanie szerzenia zdobytej wiedzy wśród pozostałych uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach.

Leave a comment

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.