...

17 grudnia 2015 roku młodzież Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach wzięła udział w niecodziennym spotkaniu.

Zaproszenie Dyrektora szkoły, Pani Ewy Matusik, przyjęły:

  • Pani nadkomisarz Joanna Czechowska – absolwentka  Szkoły Oficerskiej w Szczytnie, znana między innymi z serialu telewizyjnego W 11,
  • Pani Katarzyna Szymszal – pracownik naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

Pani Szymszal przedstawiła młodzieży ofertę edukacyjną uczelni oraz  zasady rekrutacji, natomiast Pani nadkomisarz przeprowadziła dwa wykłady:

– Praca w policji – rzeczywistość a wyobrażenia. Wykład miał na celu przybliżyć uczniom specyfikę pracy w policji. Wskazywał zalety, ale również trudności związane z zawodem. Uczniowie zadawali mnóstwo pytań dotyczących zarówno procesu rekrutacji, jak również zasad przejścia na emeryturę.

– ” Kiedy przestępstwo  to pomysł na życie – narkotyki wśród młodych ludzi” – ten wykład miał formę przestrogi. Konkretne informacje zostały zilustrowane przykładami z życia, których Pani nadkomisarz była naocznym świadkiem . Młodzież reagowała niezwykle żywiołowo – chętnie włączała się w dyskusję i zadawała konstruktywne pytania.

Spotkanie było niezwykle interesujące a sama młodzież była zachwycona wykładami Pani nadkomisarz.

Wyrazem wdzięczności były kwiaty, złożone na ręce Pani Joanny Czechowskiej. Na zakończenie wykonano również pamiątkowe zdjęcie. Pani Dyrektor w imieniu młodzieży zaprosiła Panią nadkomisarz na kolejne wykłady.

Nad młodzieżą czuwała  koordynator klas policji Pani Iwona Mendzla , która była również organizatorem spotkania.

Leave a comment

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.