„Języki to nasza siła!” to hasło, pod którym odbywać się będzie tegoroczna edycja Europejskiego Dnia Języków – święta ustanowionego w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy na dzień 26 września. Wszyscy jesteśmy użytkownikami języka polskiego (jednego z oficjalnych języków europejskich) oraz uczymy się języków obcych, dlatego 25 września w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach planowane są następujące wydarzenia:

 • Konkurs językowy

W konkursie sprawdzającym ogólną wiedzę o językach i krajach europejskich oraz wiedzę o językach nauczanych w szkole, mogą wziąć udział trzyosobowe zespoły –  reprezentanci wszystkich klas liceum oraz technikum PZS w Lędzinach

Konkurs odbędzie się w auli szkolnej w godzinach 9.00 -11.00. Na zwycięzców czekają nagrody ufundowane przez Radę Rodziców oraz szkołę językową BEST Centrum Języków Obcych.

Termin: Zespoły proszone są o zgłaszanie się do nauczycieli języka angielskiego i/lub niemieckiego do wtorku,                     22 września 2015 roku.

Wszystkich uczniów pragnących pogłębić swoja wiedzę na temat Europejskiego Dnia Języków, zachęcamy do odwiedzenia poniższych stron internetowych:

http://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/pl-PL/Default.aspx

http://www.goethe.de/ins/cz/prj/ets/ets/plindex.htm

https://www.facebook.com/EDJ.fb

http://www.edj.waw.pl/

 

 • Sprzedaż ciast

Każda klasa proszona jest o upieczenie ciasta/ciastek, które, udekorowane flagami państw europejskich oraz zwrotami w różnych językach, sprzedawane będą w czasie przerw na szkolnym korytarzu. Kupując takie ciasteczko, będziemy mieli okazję skosztować specjałów upieczonych przez uczniów PZS w Lędzinach, nauczyć się przydatnych zwrotów w języku obcym oraz wesprzeć akcję charytatywną „Nie śpimy – pomagamy”.

Termin dostarczenia flag ze zwrotami upływa 22 września. Flagi prosimy przynosić do Pani Sylwii Paszek lub Pani Grażyny Sawickiej;

Termin dostarczenia ciast mija w czwartek – 24 września lub piątek – 25 września ( do godziny 8.00 ). Koordynatorem jest Pani Sylwia Paszek.

 

 • Konkurs plastyczny

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej promującej Europejski Dzień Języków bądź nauki języków obcych albo konkretnego języka obcego (np. angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego itp.).

Format pracy: nie mniejszy niż 40 cm x 50 cm, maksymalnie 100cm x 70cm;

Technika wykonania pracy: dowolna (plakat, rysunek, komiks, kolaż, itp.). Dopuszcza się wykorzystanie technik komputerowych do wykonania pracy.

W ocenie prac brane będą pod uwagę następujące elementy:

– kreatywność;

– estetyka;

– poprawność językowa.

 

Prace muszą być pracami autorskimi, niezgłoszonymi dotychczas w żadnym konkursie;
Prace muszą być wykonane samodzielnie.

Jedna osoba może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

Prace muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem autora.

Termin składania prac: 22 września – sala nr 39 lub sekretariat szkoły.

 

Szczegółowe założenia konkursu w załączonym poniżej regulaminie.

 

Serdecznie zapraszamy całą społeczność Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach do zaangażowania się w obchody Europejskiego Dnia Języków.

Regulamin konkursu  plastycznego w ramach Europejskiego Dnia Języków 2015

 

 1. CELE KONKURSU
 2. Upowszechnienie wśród uczniów idei Europejskiego Dnia Języków.
 3. Wzbudzenie zainteresowania młodzieży nauką języków obcych.
  3. Rozwijanie znajomości języków obcych, nauczanych w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach, tj. angielskiego i niemieckiego.
 4. Pobudzanie kreatywności oraz umiejętności pracy zespołowej.

 

 1. ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem konkursu jest Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach.

 

III. ADRESACI KONKURSU

Konkurs adresowany jest do uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach.

 

 1. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
 2. Konkurs ma charakter językowo-plastyczny.
 3. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej promującej Europejski Dzień Języków, bądź nauki języków obcych albo konkretnego język obcego (np. angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego itp.).
 4. Technika wykonania pracy: dowolna (plakat, rysunek, komiks, kolaż, itp.). Dopuszczasię wykorzystanie technik komputerowych do wykonania pracy.
 5. Format pracy: nie mniejszy niż 40 cm x 50 cm, maksymalnie 100cm x 70cm.
 6. W ocenie prac brane będą pod uwagę następujące elementy:

– kreatywność,

– estetyka pracy,

– poprawność językowa.

 

 1. PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC
 2. Prace muszą być pracami autorskimi, niezgłaszanymi dotychczas w żadnym konkursie.
  2. Prace muszą być wykonane samodzielnie.
  3. Jedna osoba może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
 3. Prace muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem autora.
 4. Prace muszą być dostarczone w określonym niżej terminie do sali 39, do Pani Grażyny

Sawickiej lub do sekretariatu szkoły.

 1. Zgłoszenie pracy jest równoznaczne ze zgodą autora na jej upublicznienie wraz z danymi autora (np. prezentację prac w czasie imprez organizowanych przez PZS w Lędzinach lub przez Starostwo Powiatowe w Bieruniu, na zamieszczenie ich na stronie internetowej PZS w Lędzinach).
  7. Organizator konkursu nie zwraca złożonych prac.

 

 1. TERMINARZ I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC
 2. Termin składania prac mija we wtorek 22.09.2015 r. o godzinie 14.00;
  2. Miejsce składania prac: sala 39, ewentualnie sekretariat PZS w Lędzinach, ;
 3. Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę;
  4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25.09.2015r.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach, a zwycięzcy zostaną poinformowani osobiście.

 

VII. NAGRODY

Organizator przewiduje nagrody dla zdobywców I, II i III miejsca –ufundowane przez Radę Rodziców oraz szkołę językową BEST Centrum Języków Obcych.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian w regulaminie, o których bezzwłocznie poinformuje zainteresowane strony.

 

 

Leave a comment