Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach ogłasza konkurs fotograficzny „Zima w obiektywie 2016”. Termin nadsyłania prac upływa 4 marca 2016r. W konkursie mogą brać udział uczniowie gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych oraz dorośli. Prace będą oceniane, właśnie w tych trzech kategoriach. Uczestnik składa max. 3 fotografie w formacie 21x30cm, kolorowe, czarno-białe lub inne w MOK Lędziny, ul. Hołdunowska 39, 43-143 Lędziny. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie MOK-u i na stronie: www.mokledziny.pl. Wszystkich serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Pozdrawiam
MOK Lędziny
Dział Organizacji Imprez
Aleksandra Siedlecka

Regulamin konkursu fotograficznego „Zima w obiektywie 2016”

I. ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu fotograficznego jest Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach
ul. Hołdunowska 39, tel.: 032/3267833 mail: www.mokledziny.pl

II. CELE KONKURSU:
– rozwijanie wyobraźni i twórczej aktywności wśród dzieci i młodzieży,
– wymiana doświadczeń różnych grup fotografików,
– konfrontacja osiągnięć fotograficznych,
– popularyzowanie twórczości artystycznej wśród dzieci i dorosłych,
– ekspresja przeżyć duchowych w formie zdjęć,
– odszukiwanie i postrzeganie światła, gra świateł.

ΙΙΙ. UCZESTNICY:
W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, a także dorośli powyżej 18 roku życia., miasta Lędziny i gmin ościennych.

IV. TERMIN SKŁADANIA PRAC:
Termin nadsyłania prac na adres organizatora upływa 4 marca 2016r. (liczy się data dostarczenia prac do Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach).

V. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Uczestnik składa max. 3 fotografie, w formacie 21×30 cm, kolorowe, czarno- białe, lub inne. Prace po przekazaniu stają się własnością MOK.
2. Zdjęcia należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 04.03.2016r. w siedzibie MOK, na kopercie należy umieścić napis „ KONKURS FOTOGRAFICZNY – ZIMA W OBIEKTYWIE 2016”
3. Prace należy opisać na oddzielnej kartce:
– imię i nazwisko,
– nr tel. kontaktowego
– wiek
– adres e- mail
– tytuły nadesłanych prac,
4. Prace powinny być zabezpieczone przed potencjalnym zniszczeniem.
5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia prac.
6. MOK po konkursie może prace wystawić, prezentować i udostępniać publicznie.
7. MOK nie odpowiada za treści zdjęć
8. MOK nie ma obowiązku weryfikacji zdjęć.

VI. JURY, OCENA, NAGRODY
1. Organizator powołuje Jury konkursu, które dokona oceny prac i kwalifikacji do wystawy.
2. Jury konkursu przydzieli rzeczowe nagrody dla jej uczestników w 3 kategoriach:
a) gimnazja
b) szkoły ponadgimnazjalne
c) dorośli
3. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Każdy z uczestników konkursu, oświadcza, iż jest autorem złożonych prac konkursowych i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych na potrzeby konkursu.
2. Uczestnik oświadcza, iż przekazane prace są jego autorstwa i posiada pisemną zgodę osób prezentowanych na fotografii na publikację.
3. Wyróżnione zdjęcia konkursowe stanowią własność organizatora z zachowaniem praw autorskich ich wykonawcy.
4. Nagrodzone, wyróżnione i wybrane spośród zakwalifikowanych prac będą prezentowane na wystawie pokonkursowej, oraz na stronach miasta i MOK w Lędzinach.
5. O miejscu i czasie wręczenia nagród poinformujemy telefonicznie, a także na stronie www.mokledziny.pl, www.ledziny.pl

Szczegółowe informacje o konkursie można otrzymać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury, lub pod nr tel. 32 326 78 33

Leave a comment