REGULAMIN REKRUTACJI

(DLA WSZYSTKICH KADYDATÓW)

Zasady rekrutacji uczniów i słuchaczy do klas pierwszych
na rok szkolny 2021/2022

Na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Rozdział 6 art. 130 – 164 pn. „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) oraz Statutu Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach. 

I. Ogólne zasady kwalifikacji kandydatów do szkół młodzieżowych: Technikum im. Anielina Fabery i Branżowej Szkoła I stopnia

 1. O przyjęciu kandydata do szkoły młodzieżowej wszystkich typów decyduje ilość punktów przyznana za: egzaminy zewnętrzne przeprowadzane przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły oraz szczególne osiągnięcia kandydata ustalona zgodnie z przyjętymi zasadami.
 2. Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania wynosi 200.
 3. Do klasy pierwszej technikum przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół prowadzących kształcenie zawodowe). Szkoła kieruje kandydatów na bezpłatne badania lekarskie.
 4.  Do klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia młodocianych pracowników przyjmuje się na podstawie świadectwa ukończenia szkoły i umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu.
 5. Do wybranej szkoły są przyjmowani w pierwszej kolejności laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami prawa i posiadają świadectwo ukończenia szkoły.
 6. Osoby zwolnione z obowiązku egzaminu zewnętrznego będą przyjęte do szkoły na podstawie właściwego zaświadczenia. O ostatecznym przydzieleniu ucznia do wybranego typu szkoły decyduje ilość punktów, która nie może być niższa od ilości punktów, jaką uzyskali w danym zakresie pozostali kandydaci do danego typu szkoły podlegający pełnej procedurze rekrutacyjnej.
 7. Kandydat do szkół młodzieżowych może składać dokumenty co najwyżej do trzech szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
 8. Kandydat do szkoły młodzieżowej składając dokumenty do wybranej szkoły posługuje się wyłącznie kopiami świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminów zewnętrznych. W systemie rekrutacji elektronicznej kandydat wprowadza podanie przez Internet oraz składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru.
 9. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
 10. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 11. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  1. wielodzietność rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
   (Kryteria, o których mowa powyżej, mają jednakową wartość.)
 12. Kandydaci ze szkół nie objętych systemem elektronicznej rekrutacji mają możliwość wprowadzenia swoich danych w szkole, wydrukowania kwestionariusza, który po podpisaniu przez kandydata i rodzica (prawnego opiekuna) składają w sekretariacie.
 13. Po ogłoszeniu list kandydatów, uczeń potwierdza wolę uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego.

II. Szkoły młodzieżowe dla absolwentów szkół podstawowych: pięcioletnie Technikum im. Anielina Fabery, trzyletnia Branżowa Szkoła I stopnia

 1. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej, szczególne osiągnięcia ucznia oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty.

   

  ZagadnieniePunktacja szczegółowaPunktacja maksymalna
  Język polskidopuszczający – 2 punkty18 punktów
  dostateczny – 8 punktów
  dobry – 14 punktów
  bardzo dobry –17 punktów
  celujący – 18 punktów
  Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjnejak w przypadku języka polskiego18 punktów
  Drugie wybrane zajęcia edukacyjnejak w przypadku języka polskiego18 punktów
  Trzecie wybrane zajęcia edukacyjnejak w przypadku języka polskiego18 punktów
  Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem7 punktów
  Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
  a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
  b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
  c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów.
  Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
  b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
  c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
  d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
  e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
  f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty.
  Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  a) międzynarodowym – 4 punkty,
  b) krajowym – 3 punkty,
  c) wojewódzkim – 2 punkty,
  d) powiatowym – 1 punkt.
  18 punktów
  Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej)3 punkty.3 punkty
  Egzamin ósmoklasisty100 punktów

  Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

  • język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,
  • matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,
  • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym – 0,3 punktu za każdy uzyskany procent.
  35 punktów
  35 punktów

  30 punktów

  Absolwenci zwolnieni z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty

  przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, przedmiotu wybranego i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

  1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
   1. celującym – przyznaje się po 35 punktów,
   2. bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
   3. dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
   4. dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
   5. dopuszczającym – przyznaje się po 10 punkty;
  2. przedmiotu wybranego i języka obcego oceny wyrażonej w stopniu:
   1. celującym – przyznaje się po 30 punktów,
   2. bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
   3. dobrym – przyznaje się po 20 punktów,
   4. dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,
   5. dopuszczającym – przyznaje się po 5 punkty

   

   

   

  2×35 punktów

   

   

   

  1×30 punktów

  Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 200 punktów
 2. Wykaz zajęć edukacyjnych uwzględnianych podczas rekrutacji dla danego typu szkoły:

   

  pięcioletnie technikum:

  we wszystkich klasach:

  • język polski
  • matematyka
  • język obcy
  • oraz przedmiot najwyżej oceniony wybrany spośród przedmiotów:

  dla zawodu

  technik fotografii i multimediów
  informatyka, plastyka, technika


  technik ekonomista

  informatyka, geografia, wiedza o społeczeństwie


  technik informatyk

  informatyka, technika, plastyka


  technik logistyk (z możliwością wyboru opcji – logistyka w służbach mundurowych)

  informatyka, fizyka, geografia


  technik mechanik 

  informatyka, technika, fizyka


  technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

  informatyka, technika, fizyka

  Trzyletnia branżowa szkoła I stopnia

  klasa wielozawodowa

  • język polski
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie
  • technika
 1. Szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym:
Lp.Rodzaj czynnościPostępowanie rekrutacyjne
1Złożenie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym17 maja – 21 czerwca 2021r. do godz. 15.00
(wprowadzanie wniosków przez Internet; składanie wniosku w szkole pierwszego wyboru, uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły)
2Uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty25 czerwca – 14 lipca 2021 r.
3Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły22 lipca 2021r.
4Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wyników egzaminu ósmoklasisty, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawoduod 23 lipca 2021r. –
do 30 lipca 2021r. do godz. 15.00
5Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły2 sierpnia 2021r.
 1. Limit miejsc w poszczególnych szkołach i klasach wynosi:

Technikum:

 • technik fotografii i multimediów – 30 (15*)
 • technik ekonomista – 30 (15*)
 • technik informatyk – 30 (15*)
 • technik logistyk – 30 (15*)
 • technik logistyk z innowacją logistyka w służbach mundurowych – 30 (15*)
 • technik mechanik – 30 (15*)
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – 30 (15*)

Branżowa Szkoła I stopnia

 • klasa wielozawodowa – 25

* w przypadku mniejszej ilości kandydatów połączenie kształcenia w dwóch zawodach w jednej klasie

III. Szkoła dla dorosłych: Szkoła Policealna.

 1. Na semestr pierwszej Szkoły Policealnej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają wykształcenie średnie oraz zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół prowadzących kształcenie zawodowe.
 2. Specjalność w Szkole Policealnej – technik usług kosmetycznych.
 3. Szczegółowe terminy rekrutacji do Szkoły Policealnej.
Lp.Rodzaj czynnościPostępowanie rekrutacyjnePostępowanie uzupełniające
1Złożenie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 17 maja 2021r.
do 24 czerwca 2021r.
od 3 sierpnia 2021r.
do 6 sierpnia 2021r.
2Uzupełnienie wniosku o przyjęcie, świadectwo potwierdzające posiadanie wykształcenia średniegood 25 czerwca 2021r.
do 14 lipca 2021r.
————————
3Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymdo 21 lipca 2021r.do 13 sierpnia 2021r.
4Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych22 lipca 2021r.13 sierpnia 2021r.
5Wydanie skierowania na badania lekarskie kandydatom do szkoły policealnejod 17 maja 2021r.
do 26 lipca 2021r.
od 13 sierpnia 2021r.
do 20 sierpnia 2021r.
5Potwierdzenia przez kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniegood 22 lipca 2021r.
do 30 lipca 2021r.
od 13 sierpnia 2021r.
do 20 sierpnia 2021r.
6Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły2 sierpnia 2021r.26 sierpnia 2021r.
 1. Limit miejsc w poszczególnych szkołach i klasach wynosi:
  • technik usług kosmetycznych – 25

IV. Dokumenty wymagane podczas procesu rekrutacji.

 1. Szkoły młodzieżowe wszystkich typów:
  • wniosek o przyjęcie do szkoły,
  • dwa zdjęcia,
  • poświadczona kopia świadectwa ukończenia szkoły,
  • poświadczona kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych (jeśli kandydat takie orzeczenie posiada),
  • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty, olimpiad lub konkursów,
  • karta zdrowia ze świadectwem szczepień,
  • oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) o dobrym stanie zdrowia w przypadku kandydatów do klas mundurowych – oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań; składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,
  • zaświadczenie lekarskie kandydata do technikum zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych (UWAGA! Szkoła kieruje kandydatów na bezpłatne badania lekarskie w procesie rekrutacji),
  • umowa o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu nauki zawodu z dniem 1 września 2020 r. – dotyczy kandydatów do klasy wielozawodowej Branżowej Szkoły I stopnia,
  • oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Szkoła policealna
  • wniosek o przyjęcie do szkoły,
  • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół prowadzących kształcenie zawodowe,
  • trzy zdjęcia,
  • świadectwo potwierdzające wykształcenie średnie,
  • oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.