...

REGULAMIN REKRUTACJI

(DLA WSZYSTKICH KADYDATÓW)

 • Zasady rekrutacji uczniów i słuchaczy do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025

§ 1 Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2022 poz. 2431).
 3. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr WE-KZ.537.1.2024 z dnia 29.01.2024 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I
  stopnia i klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025

§ 2
SZKOLNA KOMISJA REKRUTACYJNA

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.
 2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
  1. podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji,
  2. sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych na
   podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego,
  3. sporządzenie listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych do szkoły,
  4. przeprowadzenie czynności i rozstrzygnięć postępowania uzupełniającego,
  5. sporządzenie protokołów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.
 3. Decyzje komisji rekrutacyjnej umieszcza się na tablicy informacyjnej obok sekretariatu szkoły.

§ 3
ZASADY REKRUTACJI

 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Technikum im. Anielina Fabery i Branżowej Szkoły I stopnia
  decyduje ilość punktów przyznana za: egzaminy zewnętrzne przeprowadzane przez Okręgowe Komisje
  Egzaminacyjne, oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły oraz szczególne osiągnięcia
  kandydata ustalone zgodnie z przyjętymi zasadami.
 2. Do klasy pierwszej technikum przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają zaświadczenie lekarskie
  zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
  (wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół prowadzących
  kształcenie zawodowe). Szkoła kieruje kandydatów na bezpłatne badania lekarskie.
 3. Do klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia młodocianych pracowników przyjmuje się na podstawie
  świadectwa ukończenia szkoły i umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie nauki
  zawodu.
 4. Do wybranej szkoły ponadpodstawowej są przyjmowani w pierwszej kolejności laureaci lub finaliści
  ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami prawa i posiadają
  świadectwo ukończenia szkoły.
 5. Kandydaci do szkół ponadpodstawowych będących w systemie rekrutacji elektronicznej dokonują
  rejestracji internetowej do wybranych szkół, wypełniając odpowiedni wniosek. W obrębie jednej szkoły
  mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów zgodnie z listą preferencji.
 6. Wniosek należy wydrukować, podpisać ( kandydat i opiekunowie) i dostarczyć do szkoły, która została
  wybrana, jako pierwsza.
 7. Wniosek wprowadzony do elektronicznego systemu przez kandydata bierze udział w rekrutacji dopiero,
  gdy kandydat przyniesie do szkoły pierwszego wyboru podpisaną papierową wersję wniosku,
  a pracownik szkoły sprawdzi i potwierdzi wniosek w systemie.
 8. Osoby zwolnione z obowiązku egzaminu zewnętrznego będą przyjęte do szkoły na podstawie
  właściwego zaświadczenia. O ostatecznym przydzieleniu ucznia do wybranego typu szkoły decyduje
  ilość punktów, która nie może być niższa od ilości punktów, jaką uzyskali w danym zakresie pozostali
  kandydaci do danego typu szkoły podlegający pełnej procedurze rekrutacyjnej.
 9. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów
  do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
 10. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego,
  na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi,
  ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi
  opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 11. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub
  jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie
  postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

   

  1. wielodzietność rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
   (Kryteria, o których mowa powyżej, mają jednakową wartość.)
 12. Po ogłoszeniu list kandydatów, uczeń potwierdza wolę uczęszczania do wybranej szkoły poprzez
  dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o szczegółowych
  wynikach egzaminu zewnętrznego.

§ 4
ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

ZagadnieniePunktacja szczegółowaPunktacja maksymalna
Język polskidopuszczający – 2 punkty18 punktów
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry –17 punktów
celujący – 18 punktów
Matematykajak w przypadku języka polskiego18 punktów
Język obcyjak w przypadku języka polskiego18 punktów
Wybrane zajęcia edukacyjnejak w przypadku języka polskiego18 punktów
Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem7 punktów

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
 5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty.

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 1. międzynarodowym – 4 punkty,
 2. krajowym – 3 punkty,
 3. wojewódzkim – 2 punkty,
 4. powiatowym – 1 punkt.
18 punktów
Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej) – 3 punkty.
3 punkty
Egzamin ósmoklasisty100 punktów

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu zewnętrznego:

 • język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,
 • matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,
 • język obcy nowożytny – 0,3 punktu za każdy uzyskany procent.

35 punktów

35 punktów
30 punktów

Absolwenci zwolnieni z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty – przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, przedmiotu wybranego i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

 1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
  1. celującym – przyznaje się po 35 punktów,
  2. bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
  3. dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
  4. dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
  5. dopuszczającym – przyznaje się po 10 punkty;
 2. wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
  1. celującym – przyznaje się po 30 punktów,
  2. bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
  3. dobrym – przyznaje się po 20 punktów,
  4. dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,
  5. dopuszczającym – przyznaje się po 5 punkty

2×35 punktów

30 punktów

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji200 punktów

§ 5
TERMINARZ REKRUTACJI

Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami
od 13 maja 2024r. do 17 czerwca 2024r. godz. 15.00.

Uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

od 21 czerwca 2024r. do 5 lipca 2024r. godz. 15.00.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych


12 lipca 2024r.

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie


od 13 maja 2024r. do 16 lipca 2024r.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły przez doniesienie oryginału dokumentów


od 12 lipca 2024r. do 18 lipca 2024r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych


19 lipca 2024r. do godz. 14.00

W przypadku wolnych miejsc przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach:
złożenie wniosków 22-25.07.2024r.
weryfikacja wniosków do 1.08.2024r.
doniesienie dokumentów do 8.08.2024r.godz. 15.00
ogłoszenie wyników rekrutacji 9.08.2024r. godz. 14.00

§ 6
POZOSTAŁE INFORMACJE

   1. Wykaz zajęć edukacyjnych uwzględnianych podczas rekrutacji dla danego typu szkoły:
    technikum:
    we wszystkich klasach :

     

    • język polski
    • matematyka
    • język obcy wskazany przez kandydata

    oraz przedmiot najwyżej oceniony wybrany spośród przedmiotów
    dla zawodu:

    • technik fotografii i multimediów: informatyka, plastyka, technika
    • technik informatyk: informatyka, fizyka, technika
    • technik logistyk (z możliwością wyboru opcji – logistyka w służbach mundurowych): fizyka, geografia, informatyka

    trzyletnia branżowa szkoła I stopnia

    • klasa wielozawodowa język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, technika
   2. Dokumenty wymagane podczas procesu rekrutacji.
    1. wniosek o przyjęcie do szkoły,
    2. dwa zdjęcia,
    3. poświadczona kopia świadectwa ukończenia szkoły,
    4. poświadczona kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,
    5. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów z niepełnosprawnością (jeśli kandydat takie orzeczenie posiada),
    6. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty, olimpiad lub konkursów,
    7. karta zdrowia ze świadectwem szczepień,
    8. oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) o dobrym stanie zdrowia w przypadku
     kandydata do klasy mundurowej – oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności
     karnej za składanie fałszywych zeznań; składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,
    9. zaświadczenie lekarskie kandydata do technikum zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół prowadzących kształcenie zawodowe (UWAGA! Szkoła kieruje kandydatów do technikum na bezpłatne badania lekarskie w procesie rekrutacji),
    10. umowa o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu nauki zawodu z dniem 1 września 2024 r. – dotyczy kandydatów do klasy wielozawodowej Branżowej Szkoły I Stopnia,
    11. oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.