...

Niedawno mechanicy odwiedzili Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. Zapoznali się z historią Huty Kościuszko i ciężkim zawodem hutnika.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.